През 2013 г. бизнесът ще можe да кандидатства за иновативни разработки, увеличават се средствата за борба с бедността

Областният информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич) представи индикативните работни програми за 2013 г. на оперативни програми „Регионално развитие", „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", „Развитие на човешките ресурси" и „Административен капацитет" пред работодатели, представители на местната администрация и медиите. Събитието се провежда в рамките на Седмицата "Европа - България".

През 2013 г. се планира обявяването на две процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ). Първата е „Внедрявне на иновации в предприятията" и е с индикативен  бюджет 45 млн. евро. Съфинансирането на бенефициентите по програмата ще е между 50% и 90%. Допустими кандидати - микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е 100 000 лв., а  максималният - 3 000 000 лв.Тази процедура е нова инициатива, в която за първи път се дава възможност в рамките на прироритетна ос 1 от оперативната програма „Развитие на икономиката, базирана на знанието и иновационните дейности" да се финансират иновации, които не са разработени от кандидатите.

Втората процедура по ОПРКБИ е „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие" с общ бюджет 2 750 000 евро. Ролята на Агенцията за устойчиво енергийно развитие става още по-важна и съществена, пречупена през призмата на Стратегията „Европа 2020", която се базира на „Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж" и факта, че климатичните промени и енергийната ефективност са сред водещите цели в документа.

     Пълния текст на информацията за предстоящите процедури по оперативните програми, можете да прочетете в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета