Оперативен екип ще координира областното планиране за интеграция на ромите

     Със заповед на Областния управител Желязко Желязков е назначен Областен оперативен екип за планиране в областта на интеграцията на ромската общност: изготвяне на Областна стратегия и общински годишни планове за действие по приоритетите на Националната стратегия на Р България за интеграция на ромите. Председател на екипа е зам. областният управител Стефка Генчева.

     Областният оперативен екип е създаден на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012г. и във връзка с Решение от проведено редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - област Добрич, със следните задачи:

  1. Да организира и координира цялостния процес за осъществяване на областно планиране - изготвяне на областна стратегия за интеграция на ромите и общински годишни планове за действие по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите за всички общини на територията на област Добрич;
  2. В срок до 27.01.2013г. да изготви Областна стратегия за интеграция на ромите в област Добрич;
  3. В срок до 31.01.2013г. да предостави на Областния управител за утвърждаване областната стратегия, след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;
  4. Да координира в срок до 25.01.2013г., изготвянето на Общинските планове за действие, като кметовете на всяка община организират разработването на общински план за действие, който се приема от общинския съвет;
  5. Целият процес на областно планиране, включително методическите указания, да се координира от Централно координационно звено - Секретариатът на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.Актуално

съобщение

анкета