В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг

     На 3 януари 2013г. в Областна администрация - Добрич се проведе работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.) под председателството на зам. областния управител Стефка Генчева.

     Две теми залегнаха в дневния ред на срещата: Представители на общинските администрации са докладвали за постигнатите резултати в развитието на социалните услуги през 2012г. и готовността за разкриване на нови социални услуги през 2013 г.   

     Втората тема, обсъдена в рамките на работната среща е била фокусирана върху междинния доклад от извършения мониторинг на социалните услуги, реализиращи се на териорията на областта. Докладвали са членове на Основния екип на звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/.

     В конкретика, социалните услуги предоставяни на територията на община Добрич, включват:

  • -по Направление 1 - Превенция на деца в риск, разкритите услуги са: Център за обществена подкрепа - ЦОП 1; ЦОП 2; ЦОП 3; ЦОП - Ръка за помощ и Приют за безпризорни.
  • -по Направление 2 - Социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение, разкритите услуги са: Дневен център за деца с увреждания; Дневен център за възрастни с увреждания; Защитени жилища - 2 броя; Преходно жилище; увеличен капацитет на Домашния социален патронаж; Клуб на инвалида и Клуб на пенсионера - 7 броя.
  • -по Направление 3 - Деинституционализацията на деца, разкритите социални услуги са: ЦНСТ 1; ЦНСТ 2 и ЦНСТ 3. На 01.10.2012г. бе закрит Дом „Дъга".

          Работи се по проекта „И аз имам семейство". През месец Февруари 2013г. стартира проект „Подкрепа в семейството".

          По инициатива на Отец Стоян е започнало изграждането на приют в кв. Рилци.

     Присъстващите на заседанието са били информирани, че през изминалата година на територията на община Тервел не е закрита нито една социална услуга. През 2013г. е предвидено разкриването на разсадник в близост до Дома за стари хора. Разширила се е дейността на Домашния социален патронаж. Има подаден проект за одобрение относно изграждането на Център за социални услуги в с. Коларци, а впоследствие и в с. Нова Камена. Също така са декларирани 45 бройки за личен асистент и 25 бройки за социален асистент.

     Разкриването на ЦОП на територията на община Генерал Тошево не се е осъществило, тъй като не са били одобрени средствата за ремонт на сградата. Не са създадени и мобилни екипи към Социалния патронаж поради липса на средства. Били са предвидени средства за ремонт на обществена сграда, която да се превърне в Приют, но Общински съвет Генерал Тошево не ги е одобрил. Реализирано е разкриването на Обществена трапезария.

     От община Шабла са информирали, че няма предвидени нови социални услуги през 2013г. Всички предоставяни услуги са обезпечени. Изграждането на Защитено жилище няма да се реализира, тъй като не е било прието от Общински съвет Шабла.

     Наличните услуги на територията на община Каварна, са: Дом за възрастни с умствена изостаналост; Домашен социален патронаж; Личен асистент; Обществена трапезария; Клуб на пенсионера - 150 броя. Не са отпуснати средства за реализиране на ЦОП с мобилна услуга. През 2013 г. стартира "Здравен медиатор".

     Предоставяните услуги в община Балчик, са: Домашен социален патронаж; Личен асистент; Обществена трапезария; Пенсионерски клуб; Здравен медиатор; Ресурсен кабинет. За 2013 г. са предвидени ЦОП и Център за социална рехабилитация и интеграция. Закрит е Сезонният дом за възрастни хора.

     По втората тема, обсъдена в хода на работното заседание, Основният екип на звеното за мониторинг и оценка в кратко резюме е представил мониторинговия доклад, в който са отразени несъответствията. Констатирани са 3 момента от направените проверки, касаещи: база и оборудване; работа на екипите; жилищно битови условия

     Заместник областният управител Стефка Генчева е съобщила, че докладът ще бъде предоставен на членовете на звеното, след което ще се насрочи последваща среща за разискването на констатациите и евентуални предложения за актуализиране на Областната стратегия за социални услуги, които трябва да бъдат предоставени в Областна администрация до края на февруари.
Актуално

съобщение

анкета