Заседание на Комисията за обследване на сигнали за застрояване върху защитени територии на областта

     Днес, 30.01.2013 г. в Областна администрация се проведе първото заседание на Регионалната комисия, създадена със заповед на Областния управител Желязко Желязков, която има за цел да предприема действия по постъпили сигнали от физически или юридически лица с оглед извършване на проверки относно законосъобразността на издадените актове за извършване на застрояване в защитени територии по смисъла на чл.5, и чл. 6 от Закона за защитените територии и в имотите публична държавна собственост по чл.6, ал.4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

     Областният управител откри заседанието, като припомни на участниците, че тези регионални комисии се създават в трите морски области - Бургас, Варна и Добрич, където ще бъдат обследвани всички сигнали за строежи в защитени територии по Черноморието.

     Дневният ред на заседанието включваше три точки:

1.Представяне на защитените територии, и териториите по чл.6, ал.4 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, намиращи се в област Добрич.     

2.Представяне на сигнали за застрояване върху защитени територии в областта, ако има такива към настоящия момент.

3.Въпроси и дискусия.

     По първия въпрос, членовете на комисията бяха запознати на кратко със защитените територии в област Добрич, които са общо 13 на брой. Сред тях - резервати, защитени местности, природни забележителности. Освен тези обекти, с особена териториална защита са и морските плажове и дюни.

     Областният управител отправи въпрос към присъстващите - има ли в момента информация за евентуални строителни дейности в тези места. Представител на Регионалния отдел за национален строителен контрол /РОНСК/ отговори, че няма установено незаконно строителство, но има 2 преписки - едната от 2007 г., другата от 2010 г., в които се заявяват инвестиционни намерения в района на с. Крапец и в землището на община Шабла. Областният управител уточни, че по цитирания втори случай, е образувано дело. Той поясни: с договор от 2005 г. е извършена замяна между Националното управление на горите и „Джитрейд"ЕООД. През миналата година Областният управител е завел дело за връщане на земята. Делото в момента е на първа инстанция и е назначена експертиза, която да докаже дали това  наистина са дюни.

     За цитираната от РОНСК първа преписка - за сделка от 2007 г. в с. Крапец, Областният управител разпореди на служители от Областна администрация да се намери преписката в архива и да се извърши проверка. Двете сделки са извършени от дружества на сегашната фирма „Литекс пропърти"ЕООД. На заседанието на Регионалната комисия отсъстваше представител на община Шабла, който да внесе необходимите уточнения по въпроса.

     В хода на дискусията, Областният управител възложи на ОД „Земеделие" да извърши проверка от 2005 г. насам, дали има преписки за промяна на статута на земята в района на зона А и зона Б, а общините да проверят има ли към момента подадени заявления за инвестиционни намерения, както и информация за издадени строителни разрешения в цитираните по- горе зони за същия период.

     На следващо заседание, комисията ще изиска от РИОСВ да представи информация какъв е ограничителният режим във всяка една територия, защото защитените територии не са само държавна собственост, но и общинска.

     В заключение, Областният управител Желязко Желязков обобщи, че е сложено началото на една дейност, която заедно с общини и съответни ведомства трябва да се извършва със заострено внимание и при непрекъснат контрол върху защитени територии, резервати, както и в т. нар. дюни, защото опазването на околната среда е в интерес на всички и е в името на бъдещите поколения.

     На заседанието на новосъздадената Регионална комисия, чиито председател е Областният управител, днес, 30 януари, присъстваха: заместник-областният управител Стефка Генчева, представители на Областна администрация Добрич и на общини, представители на РОНСК - Добрич, на Службата по геодезия, картография и кадастър, на ОД „Земеделие" - Добрич, както и представители на Държавните горски стопанства - Добрич, Генерал Тошево, Балчик и Тервел.
Актуално

съобщение

анкета