В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира въвеждащо обучение за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

     На 19 март от 10 часа в парк-хотел "Изида" Добрич ИА МСП организира въвеждащо обучение на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?" Целта е малките и средните предприятия да придобият външнотърговски умения и да изградят капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари. Представителите на българските МСП ще получат подробна информация за оценка на експортния потенциал на фирмата, особености и специфични рискове на външните пазари, идентифициране на целеви продукти и пазари, технология на външнотърговската сделка и др.

     Участието в обучението е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

     Учебните програми са публикувани на интернет страницата на ДЗЗД „БенчМарк - БИФ" http://www.benchmark.bg/  (рубрика „Финансово консултиране", подрубрика „Обучения/семинари").

     Желаещите да участват в обучението следва да попълнят регистрационната форма, публикувана на горепосочената интернет страница.

     Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 - 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

     За допълнителна информация: ДЗЗД „БенчМарк - БИФ", тел: (02) 962 53 96

 
Актуално

съобщение

анкета