Областна администрация Добрич - партньор по най- мащабния проект на ОПАК

  files/upload/symbol/opac.JPG

     На 9 и 10 юни 2009 г. в х-л ФЕЯ, с. Чифлик, област Ловеч, г-жа Сурай Велиева, Областен управител на област Ловеч, откри първата работна среща на Комитета за управление на проект "Партньорство за развитие", финансиран по ОПАК и изпълняван от Областна администрация Ловеч. Чрез периодични работни срещи КУП ще наблюдава изпълнението на заложените индикатори и ще взема решения по ключови дейности от проекта. В неговия състав се включват областните управители от целевите областни администрации - 26 на брой, представители на Администрацията на МС, МФ, МДААР, АОП, МИЕ и ръководителят на проекта. Участието на областните управители допринася за по-добрата информираност за хода на проекта по региони и за подкрепа и съгласуване изпълнението на дейностите.

     На първото си заседание членовете на Комитета за управление на проекта бяха запознати с дейностите и свършеното досега, както и с основните задачи, функции и очаквани резултати от дейността на КУП. Основен акцент на срещата бе обсъждането и приемането на Механизъм за наблюдение и оценка на реализацията на дейностите, което гарантира точното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта представи подробно целите, принципите и инструментите на механизма. След кратко обсъждане всички присъстващи одобриха предложения документ като изказаха увереност за неговата ефективност.

     Паралелно с работната среща на КУП се проведе и среща на екипа по проекта, в който влизат и 6 регионални координатори, които следят дейностите в районите за планиране. Обсъден бе ходът на проекта досега, направен бе преглед и актуализация на плана за действие. Координаторът на проекта обърна внимание на подготовката и осигуряването на участници в предстоящите събития - Начална конференция и информациони семинари по места. 

     Проект "Партньорство за развитие" е най-мащабният проект по ОПАК, който в момента се изпълнява. Дейностите покриват 26 целеви области в страната и ще допринесат за ефективност на управлението в областни и общински администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на публично-частно партньорство.

 
Актуално

съобщение

анкета