В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областната комисия „Военни паметници”

     И. д. Областен управител Стефка Генчева откри заседанието и припомни дневния ред: запознаване на комисията с Указания за изготвянето на документи, свързани с регистрирането, картотекирането, възстановяването и изграждането на военните паметници, намиращи се на територията на област Добрич. Вторият основен момент се отнася до разглеждане на внесените от общините документи за обекти в тежко състояние, нуждаещи се от спешен ремонт.

     В хода на заседанието бяха разгледани внесените документи от община Добричка и от община Тервел, включително предоставените количествено-стойностни сметки /КСС/ за обектите в тежко състояние и актуален снимков материал, съгласно Закона за военните паметници.

     Предложенията са за четири паметника в община Добричка, а именно в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница. Според постъпилите заявки, необходимите средства за техния ремонт са в размер на 1403,84 лв.

     Втората община представила необходимата документация е Тервел. Искането се отнася до ремонтно- възстановителни работи на войнишки паметник в с. Орляк. Общо 3200 лв. е сумата, предвидена за изработка и монтаж на паметна плоча с надпис; възстановяване на целостта на постамента; на алеята към този паметник и др.

     След направените разисквания и единодушното становище на присъстващите, че документацията отговаря на всички изисквания, Областната комисия „Военни паметници" съгласува представените документи от двете общини за паметници, нуждаещи се от спешен ремонт и взе решение те да бъдат  изпратени в Министерство на отбраната за евентуално финансиране съгласно чл. 14. ал. 2 от Закона за военните паметници.

     Общата сума, за която ще кандидатства Областна администрация Добрич пред Министерството на отбраната е 4 603,84 лв.
Актуално

съобщение

анкета