В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Приета е Областната стратегия за развитие за периода 2014 -2020 г.

     Под председателството на Областния управител Недко Марчев днес, 25 юни, се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие. 
     Рамковият документ приоритизира нуждите на областта като цяло в следващия програмен период и същевременно набелязва насоките за развитие през следващите 7 години. Областната стратегия съответства на Регионалния план за развитие на Североизточен район и отразява целите и приоритетите на Стратегия „Европа 2020". Има за цел да намери баланса между интересите на ключовите заинтересовани страни: държавните и местни власти, бизнеса и местните общности в рамките на областта.
     Проектът на Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г. днес бе представен от екип консултанти от Националния център за териториално развитие София - арх. Иван Димчев и ст.н.с. Стойко Дошеков.

     В хода на представянето, бе обърнато внимание, че Областната стратегия е средносрочен документ, който дава техническите параметри и насоки за разработването на общинските планове за развитие, но Областната стратегия не разпределя ресурси, подчерта ст.н.с. Стойко Дошеков.

     Рамката за реализация на Областната стратегия на област Добрич за периода 2014-2020 г. се синтезира в следната ВИЗИЯ: Област Добрич, устойчиво развиваща се териториална единица, предлагаща атрактивна инвестиционна среда, в която местната общност ще живее и ще се труди в хармонична природна, социална и бизнес-среда.
     Главната стратегическа цел е областта да продължи да се развива на основата на своите сравнителни предимства, динамично развиваща се местна икономика, ефективно усвояваща средствата от националния бюджет и европейските фондове.

     Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка на регионалното развитие на област Добрич, продължават да са:
- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения;
- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи отговорността за постигане на очакваното състояние на района към хоризонта на планирането - 2020 г.;
- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване на набелязаните в стратегията цели;
- Тясно обвързване и интегритет на действията, заложени в различните програми за постигане на комплексен социално-икономически ефект;
- Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към променящите се условия на средата, в която се реализира стратегията.

     Три са основните стратегически цели, залегнали в документа:
1. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение.
2. Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността за постигане на динамично развитие на областта при намаляване на различията както вътре в нея, така спрямо и съседните области.
3. Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните условия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално сътрудничество.

     Всяка от Стратегическите цели има своите ПРИОРИТЕТИ за действия, насочени към постигането на Специфични цели в различните сфери на развитието на областта.

    ПРИОРИТЕТИТЕ на Област Добрич са 5:
 Приоритет 1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда
 Приоритет 2. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес
 Приоритет 3. Развитие на устойчиво земеделие и туризъм
 Приоритет 4. Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда
 Приоритет 5. Подобряване качеството на живот в селските райони.

     След направените коментари и разисквания, Областният съвет за развитие прие Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014 - 2020 г.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета