В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Предприети са необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания

     На проведена среща между Областния управител Недко Марчев и вр.и.д. началник на ОУ ПБЗН-Добрич гл. инспектор Дарин Димитров на 26 юни, са обсъдени предприетите мерки и предстоящи задачи пред Областно управление ПБЗН и районните служби по осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания.
     В хода на разговора, е станало ясно, че е създадена необходимата организация за взаимодействие с други териториални структури на министерства, както и администрации на изпълнителната власт, за опазване на реколтата от пожари. Изпратени са уведомителни писма с конкретни мерки, които трябва да се спазват преди, по време и след кампанията до В и К, ДГС, ДЛС, Енерго-Про, военни поделения и др. структури, имащи съоръжения на територията на житни масиви и в близост до тях. Особено внимание е отделено на мерките по обезопасяване на сервитутните ивици край автомобилните пътища, електропроводите и други съоръжения, граничещи и преминаващи през посевите.
     Служителите на „Държавен противопожарен контрол" съвместно с "Контролно-техническата инспекция" - Добрич по утвърден график извършват съвместни проверки на земеделската техниката, която ще е ангажирана с прибирането на реколтата. До момента са проверени над 2700 броя селскостопански единици. Създадена е организация едновременно да се провеждат и инструктажи на участниците в кампанията.
     От ОУ ПБЗН - Добрич е изготвено уведомително писмо, съдържащо основните мерки за пожарната безопасност при подготовката и провеждането на жътвената кампания. Същото се връчва на установените земеползватели и такива, които ще извършват други спомагателни дейности по прибиране на зърнената реколта. В писмото изрично е акцентирано върху съществуващата забрана за изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи - установена със ЗОЗЗ и Наредба Із-1053/2011 г. на МВР и МЗХ. Съвместно с органите на полицията ще се извършат проверки за спазване на забраната за опалване на стърнища и др. растителни отпадъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
     Областният управител е бил информиран за действията, които предприема ОУ ПБЗН с цел информиране на жителите на областта относно повишената пожарна опасност. В тази насока, в медиите периодично се публикуват и излъчват материали, касаещи повишаване на противопожарната култура на населението за недопускане на пожари и запалвания през жътвената кампания. Инициатива ще продължи и по време на жътвената кампания, категоричен е бил вр.и.д. началник на областното управление Дарин Димитров.
     В рамките на срещата с Областния управител Недко Марчев, е било обсъдено изграждането на доброволни формирования. На територията на областта съществуват такива само в общините Тервел, Балчик и Генерал Тошево. Поради това при необходимост ще се използват гасаческите групи в населените места /създадени за помощ при гасене на горски и полски пожари/.
     Сред набелязаните мерки, са и срещите с представители на местната власт по общини, във връзка с уточняване на начините за оповестяване на населението и съсредоточаване на допълнителни сили при евентуално възникване на големи пожари.
    Вготовност са и противопожарните автомобилите, които са оборудвани с технически средства за гасене на пожари в житни масиви.
     В края на разговора, Областният управител Недко Марчев е изказал своята благодарност за предприетите мерки за успешното прибиране и опазване на реколтата на селскостопанските производители и е изразил готовността си за съдействие в рамките на своите правомощия.

     Припомняме, че със заповед на Областния управител са регламентирани задълженията на длъжностните лица по опазване на реколтата от пожари, разписани са и ангажиментите на кметовете на общини и кметства.
     Във връзка с това, е изготвен план на ОУ ПБЗН Добрич и на РС ПБЗН за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания.
     При встъпването си в длъжност на 24 юни 2013 г., Областният управител Недко Марчев заяви пред журналисти, че една от основните му задачи още в първите дни от мандата ще бъде осигуряване на безопасността за провеждане на жътвената кампания в област Добрич и успешното прибиране на реколтата.

 
Актуално

съобщение

анкета