ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии с участието на представители на български предприятия

PROJECT BG161РО003 - 4.2.01-0001, "PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES"

 

Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001, "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ"

 

This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme "Development of the competitiveness of the Bulgarian economy" 2007 - 2013

 

Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 8 август 2013 г.

ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии

с участието на представители на български предприятия


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговски мисии с участието на представителите на български предприятия. Първите промоционални прояви за периода октомври - декември 2013 г. ще се проведат съгласно следната програма:

  

Период на провеждане

Наименование на търговската мисия

Място на провеждане

Сектор

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

6.10. - 9.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба за ХВП ANUGA 2013

Кьолн, Германия

Хранително-вкусова промишленост, напитки и вина

26.08.2013 г.

7.10. - 10.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба Lineapelle, Болоня

 

 

Болоня,

Италия

Кожарска и кожухарска индустрия

 

26.08.2013 г.

14.10. - 21.10.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международен панаир за метали, машини, строителство и оборудване TEHNOMA 2013, Македония и Албания

 

Скопие,

Македония

и

Тирана,

Албания

 

Метални изделия, медицински и оптични апарати и инструменти, черна и цветна металургия

 

26.08.2013 г.

 

29.10. - 02.11.2013 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба WorldFood Ukraine - International Food and drink exhibition

 

 

Киев, Одеса,

Украйна

 

 

Хранително-вкусова промишленост, напитки и вина

 

 

26.08.2013 г.

 

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:

  • самолетен билет
  • вътрешен транспорт и трансфер
  • хотелско настаняване
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

 

Подробна информация за условията за участие в организираните от Агенцията търговски мисии е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-жа Светла Запрянова, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество", ИАНМСП, тел. 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg и г-жа Росица Пешева, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество, 02 940 79 77, e-mail: rpesheva@sme.government.bg

 

Индикативните програми за провеждане на промоционалните прояви са изготвени с оглед препоръките, получени от МИЕ, СТИВ, браншови и работодателски организации.

 

Търговските мисии се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия", по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg
Актуално

съобщение

анкета