Областният управител представи ресорите на заместниците си и направи отчет за втория месец от мандата

     Днес, 2 септември, Областният управител Недко Марчев представи на брифинг за журналисти ресорите на заместник областните управители Даниел Йорданов и Исмет Абил. Направен бе и кратък отчет на дейността през втория месец от мандата.

     Заместник областният управител Даниел Йорданов ще подпомага реализирането на правомощията на Областния управител в провеждането на държавната политика на регионално ниво, като отговаря за следните дейности:
- Развитие на секторните политики в отрасъл „Земеделие";
- Съдействие от страна на държавата за устойчиво развитие на различните видове туризъм;
- Стимулиране на качествено образование в област Добрич, младежки дейности и спорт.
     Заместник областният управител Исмет Абил ще подпомага Областния управител, като отговаря за дейностите:
- Заетост и развитие на социалните политики - общински и областни програми;
- Екология и опазване на околната среда;
- По- качествено и достъпно здравеопазване в област Добрич.

     През втория месец от мандата работната програма на Областния управител бе фокусирана в поредица дейности, произтичащи от неговите правомощия, сред които: работни срещи и заседания на местно и национално ниво; регулярни проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове и на състоянието на морските плажове /отдадени под наем/. Областният управител стартира инициатива по създаването на Обществени съвети; проведе поредица от разговори и работни срещи с управителите на Енерго-Про ЕООД и на ВиК - Добрич за обсъждането на реални стъпки за изход от създалата се тежка ситуация във водното дружество. Подготвя се Устройствен правилник за дейността на съветите, който ще бъде обсъден и приет на първото заседание в средата на месец септември. Вече бе обявено, че първата тема, която ще се обсъди е „Водата на Добрич".
През изминалия месец са приети и изслушани общо 42 граждани, на които са дадени конкретни отговори и указания за последващи действия.

ПРОВЕРКИ И ДЕЙНОСТИ, РАЗПОРЕДЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ:
- На граничните КПП-та - Кардам и Дуранкулак, поредни проверки извърши лично Областният управител. Констатирано бе, че се активизира хигиенизирането и се подобрява цялостния вид в района на „входната врата" на област Добрич. Намерението на Областния управител е проверките да продължат.
- Плажовете. В изпълнение на Заповед на Областния управител на област Добрич, на 17.07., 18.07. и на 28.08. и 29.08. комисия, назначена със заповед на Областния управител, извърши оглед и проверка на състоянието на морските плажове, предоставени за управление на Областния управител на област Добрич (отдадени под наем) на територията на общините Балчик и Каварна.
Отчетено е, че направените предписания за отстраняване на констатираните нередности са взети под внимание от наемателите и към момента не са налични съществени нарушения.
РАБОТНИ СРЕЩИ И УЧАСТИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В СЪБИТИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО, В ОБЛАСТ ДОБРИЧ И В РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ:
- Срещи с магистрати. Инициативата е в изпълнение на правомощията на Областния управител да провежда държавната политика в област Добрич, да осигурява спазването на законността и да взаимодейства с органите на всички власти. Областният управител Недко Марчев се срещна последователно с председателите на Административен съд Добрич Светлана Борисова, на Окръжен съд Енчо Енчев и на Районен съд Веселин Монов.
- Покана за срещи с всички народни представители. Инициативата е продиктувана от желанието за добро взаимодействие между местна, регионална и законодателна власт в интерес на жителите от областта и по- голяма ефективност при решаването на обществено значими проблеми. Осъществена е работна среща с депутатите от КБ Сияна Фудулова и Пламен Желязков.
- МТИТС. Областният управител Недко Марчев взе участие в четвъртото заседание на Работната група по подготовката на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" за периода 2014-2020 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Град Констанца, Румъния. Представено бе текущото изпълнение по проект в рамките на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2007-2013";
- Първа копка в Шабла на дейностите по проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт - „Селищна могила на Големия остров - с. Дуранкулак";
- Участие във второто заседание на Обществения съвет в сектор „Воден транспорт" във Варна, ръководено от министър Данаил Папазов;
- Среща на Областния управител с председателя на Съюза на народните читалища Николай Дойнов по повод предстоящия цялостен мониторинг на читалищната мрежа в страната.
- Откриване на реновираното читалище в с. Росица, община Генерал Тошево;
- Добрички панаир. Областният управител присъства на официалното откриване на есенното изложение „Селското стопанство и всичко за него";
- Бойни стрелби „Шабла 2013". Областният управител Недко Марчев беше гост на ВИП-деня в рамките на съвместно учение с войски за реални действия и стрелби от формирования за противовъздушна отбрана на въоръжените сили на Република България и Република Сърбия „Шабла 2013".
- Поредица от разговори и работни срещи на Областния управител Недко Марчев с управителите на Енерго-Про ЕООД и на ВиК - Добрич за обсъждането на реални стъпки за изход от създалата се ситуация във водното дружество.

ИНИЦИАТИВА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ:
- Областният управител стартира инициатива по създаването на ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, които да подпомагат дейността му в рамките на законовите правомощия. Поканени са за участие представители на държавни институции, браншови организации, синдикати, НПО, граждански сдружения. Сформирана бе работна група от експерти в Областна администрация, която организира и подготви Устройствен правилник за дейността на съветите. Първата тема, която ще се обсъди е „Водата на Добрич".
- ПО ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ. С оглед икономическата характеристика на област Добрич и ангажимента от страна на държавата за устойчивото развитие на приоритетния отрасъл - селското стопанство, през първите два месеца от мандата бе реализиран ефективен контрол и много добра координация с териториални структури и звена, имащи задължения по реализиране на безпроблемното прибиране на селскосктопанската реколта и осигуряването на пожарната безопасност през жътвената кампания в област Добрич, в резултат на което не бяха допуснати сериозни пожари и щети за земеделските производители.

- ПРИЕМЕН ДЕН:
През месец август Областният управител проведе втори приемен ден, на който изслуша 12 граждани. На всеки гражданин са дадени конкретни отговори и указания за последващи действия. Извън приемния ден, са приети 30 граждани, а общо от встъпването му в длъжност до момента /за 2 месеца/, техният брой е 84.
     Основните акценти от публичната дейност на Областния управител и ръководената от него институция през втория месец от мандата, са публикувани в 25 информационни материала на интернет страницата на Областна администрация Добрич.

     Областният управител Недко Марчев очаква народните представители от Добрички избирателен район да се отзоват на поканата му за среща в удобно за тях време.

 
Актуално

съобщение

анкета