Започна проверка на потенциално опасните водни обекти в областта

     В периода от 7 до 11 октомври 2013 г., Междуведомствена комисия назначена от Областния управител Недко Марчев и председателствана от неговия заместник Исмет Абил, извършва проверка на потенциално опасните водни обекти, дерета, водосбори и пътни съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита на територията на област Добрич.

     Проверката е рутинна и се извършва два пъти в годината /пролет и есен/ в изпълнение на заповед на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи относно предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.
     За резултатите от проверката комисията ще изготви доклад до Областния управител.
Актуално

съобщение

анкета