Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 5 декември 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на хотел „Терра Европа" - гр. Търговище, бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, председателствано от Красимир Мирев, кмет на Търговище.
     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     Представител на Министерството на регионалното развитие /МРР/ запозна членовете на съвета с обобщена информация по предложенията за промени в законодателството за регионалното развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Информацията е изготвена въз основа на изразените становища и коментари от страна на членовете на РСР в шестте района от ниво 2, по предварително предоставения им списък със 7 референтни теми, свързани със стратегическото планиране и управление на регионалното развитие, механизма и инструментите за неговото финансиране, ролята на Регионалните и на Областните съвети за развитие за постигане целите на регионалното развитие и др. Необходимостта от промени в законодателството за регионалното развитие се налага, с цел постигане на по-добра приложимост на закона, осигуряване на взаимодействие със законодателството на ЕС в областта на кохезионната политика и оптимизиране на възможностите за използване на структурната помощ от фондовете на ЕС през периода до 2020 г.
     Представител на Фонд ФЛАГ информира присъстващите за възможностите и условията, които предлага фонда за финансова подкрепа на българските общини и общинските дружества, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми през новия програмен период.
     Във връзка с инициативата за представяне на секторните политики в района на редовни заседания на РСР СИР, представител на Министерството на труда и социалната политика очерта ключовите приоритети в социалната сфера, съобразно потенциала на района и адекватните мерки и дейности за нейното бъдещо развитие. За участие в обсъждането и с право на съвещателен глас бяха поканени по компетенция представители на териториалните органи от социалния сектор - Дирекциите „Регионална служба по заетостта" от Варна и Русе, Регионалните дирекции „Социално подпомагане" от Варна, Добрич, Търговище и Шумен, както и представители на две сдружения от неправителствения сектор - „Форум гражданско участие" от гр. Варна и „Асоциация Ная" от гр. Търговище.
     В края на заседанието, представителите на Управляващите органи на Оперативните програми информираха членовете на съвета за напредъка в изпълнението на Оперативните програми на територията на Североизточен район за периода януари - ноември 2013 г. и въздействието върху социално-икономическото му развитие. Всяка презентация включваше преглед на финализираните проекти през 2013 г. и постигнатите резултати от тяхната реализация, както и информация за отворени или предстоящи към момента процедури за кандидатстване.
Актуално

съобщение

анкета