Стартират номинациите за „Живи човешки съкровища – България”

     Областният управител Недко Марчев уведоми общините за предстоящите процедури, свързани с организирането на регионалния етап от процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища - България " за 2014 г.
     Във връзка със защитата на нематериалното културно наследство, Министерството на културата поддържа Националната система „Живи човешки съкровища - България", с която се цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България.
     Номинацията за „Живи човешки съкровища - България" се провежда веднъж на две години и се извършва на регионално и национално равнище.
     Право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, представени и днес в почти всяко селище на България, както и регионалните музеи. Те предлагат лица или групи, които владеят във висша степен традиционни знания и умения в някои от областите на нематериалното културно наследство.
     В писмото на Областния управител Недко Марчев до общините се изисква в най-кратък срок те да уведомят организациите, които имат право на номинации.
     Срокът за изпращане на попълнените формуляри в Областна администрация - гр. Добрич е до 20 април 2014 г.
     Информация за стартиралата процедура, критериите за номиниране и типовия формуляр на кандидатура са публикувани на страницата на Министерството на културата http://www.mc.government.bg, както и на сайт „Читалища" www.chitalishta.com
Актуално

съобщение

анкета