В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 8 април 2014 г. от 13.00 часа в зала „България" на хотел „България" - гр. Добрич бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от г-н Недко Марчев - Областен управител на област Добрич, в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР, за периода 1.01.2014 г. - 30.06.2014 г.
     С право да гласуват и вземат решения присъстваха 23 членове на Регионалния съвет за развитие и 15 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     За заместник-председател на РСР СИР през настоящия мандат, беше избрана г-жа Детелина Николова - кмет на град Добрич.
     През програмния период 2014-2020 г. България ще има достъп до нов финансов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и социалното изключване - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се. В тази връзка за представител на РСР СИР в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма беше избрана г-жа Фатме Дерели, временно изпълняваща длъжността областен управител на област Търговище, а за заместник - г-н Красимир Мирев, кмет на община Търговище.
     Един от акцентите в дневния ред на заседанието бяха целите и резултатите от научните изследвания, свързани с риска от климатичните промени и бедствия, в подкрепа на устойчивото решение на екологичните проблеми в Североизточен район. В тази връзка бяха представени следните три проекта: Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат» и Проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете», финансирани по 7-ма рамкова програма на ЕС, представени от Института по океанология - Варна и Проект „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, характерни за района на Добруджа ", представен от Добруджанския земеделски институт към БСА - гр. Генерал Тошево. С право на съвещателен глас на заседанието бяха поканени 17 представители на морския и 7 представители на аграрния сектор от Североизточен район.
     Секретарят на РСР СИР представи обобщената информация за 2013 г., относно изпълнението и въздействието върху социално-икономическото развитие на Североизточен район на 7-те Оперативните програми /ОП/, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове, както и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС. Броят на сключените и изпълняваните договори по данни на Управляващите органи на програмите е следният: по 7-те ОП - 790, на обща стойност 1 163 382 447 лв.; по Програма за развитие на селските райони - 14, на обща стойност 32 568 415 лв.; по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» - 78, на обща стойност 11 260 242 лв.; по Оперативни програми за трансгранично/ВГ/ и териториално сътрудничество - 55, на обща стойност 42 916 533 лв. В сравнение с 2012 г., броят на договорите в Североизточен район през 2013 г. по всички програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС, нараства с 310 бр. или с 49%. Представената обобщена информация за изпълнението на Оперативните програми ще бъде използвана за целите на Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в Североизточен район 2011-2013 г.
     Присъстващите бяха запознати от представител на Централното координационно звено и от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми с актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.
     Представител на Министерството на регионалното развитие информира за условията и реда при стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Докладвани бяха и резултатите от приключената втора процедура, съгласно които Специалната комисия е присъдила етикети на три от общините в Североизточен район за 2013 г. - Търговище, град Добрич и Смядово.
     В хода на заседанието бяха взети и следните по-важни решения, свързани с оптимизиране и осигуряване дейността на съвета:
- в срок до 30 април 2014 г., Председателят, със съдействието на Секретариата да изготви и изпрати аргументирано искане до министър-председателя, с копие до министъра на финансите, за предоставяне към бюджетите на Областните администрации в Добрич и Шумен на целеви средства за финансиране на Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2014 г.
- в срок до 30 април 2014 г. да бъде подготвено и изпратено писмо до министъра на финансите, за предоставяне на целеви средства към бюджетите на областните администрации и общините в Североизточен район, които да осигурят финансирането на Последващите оценки и Окончателните доклади за изпълнението на Областните стратегии и Общинските планове за развитие 2007-2013 г.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета