В област Добрич няма опасни язовири, констатират проверяващите в доклад до Областния управител

     В изпълнение на заповед на Областния управител Недко Марчев, Междуведомствена комисия извърши проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на област Добрич. В доклад до Областния управител, комисията обобщава, че в областта няма опасни язовири и степента на риска е ниска.

     Направен е обаче изводът, че техническото и експлоатационно състояние на общинските язовирни стени и съоръженията към тях, не се е подобрило през годината, с изключение на разтоварването на конструкциите поради понижените водни нива. Общините не са изпълнили предписанията за ремонтиране или ликвидиране на стените на компрометирани язовири. Липсват квалифицирани кадри и средства. По тази причина не се сключват договори за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията. Техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, държавна собственост, експлоатирани от „Напоителни системи" ЕАД клон „Черно море" Варна, както и аварийната готовност е на задоволително ниво.
Предвид наближаващия летен сезон е обезпокоителен недостатъчният брой табели „Къпането забранено", което заедно с липсата на охрана може да доведе до инциденти.
Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска. Проводимостта на проверените участъци на повечето реки и дерета извън населените места е задоволителна.
В обходените населени места е извършено почистване на прорасли растения в деретата около мостове и водостоци.
Изпълнената нова корекция и ремонт на съществуващата такава на река Добричка са намалили съществено рисковете от наводнения в прилежащите райони.
Изграденият мост на река Шабленска и изпълнената корекция в участъка на ПСОВ Шабла са допълнили предприетите мерки за намаляване на рисковете от наводнения в гр. Шабла.
Техническото състояние на пътните съоръжения в повечето случаи е добро.
В доклада си до Областния управител Междуведомствената комисия предлага:
1. За съоръжения с ясна собственост (мостове и водостоци), със собственици Областно пътно управление и общини да бъде наредено извършване на почистването им.
2. Предписанията за превантивни мерки да бъдат изпратени на отговорниците за изпълнение в указаните срокове.

Конкретно по общини:
В рамките на проверката, са обходени 8 язовира в община Добричка, от които 7 са включени в списъка на потенциално опасните язовири за 2014 г. /изключение прави яз. „Полковник Иваново"/.
В община Крушари е проверен яз. „Залдапа", който е собственост на „Напоителни системи" ЕАД - клон „Черно море" Варна, с наемател - „НИКЕЯ 2012" ООД. Язовирна стена „Залдапа" и съоръженията към нея са в изправно техническо състояние.
От проверените 8 язовира в община Тервел, в списъка на потенциално опасните за 2013 г. е включен яз. „Оногур". Трайно сухи са язовирите „Пластхим", „Тервел Х" и „Хан Тервел". На практика водоемът в с. Божан е изведен от експлоатация. Водното ниво в яз. „Сърнец 1" е на височината на преливника. Не е изпълнено предписанието от предходните проверки.
В неизправно-неработоспособно техническо състояние е язовирната стена и съоръженията към нея на яз. „Тервел" и на яз. „Сърнец 2".
Язовир „Дрян", община Генерал Тошево, е включен в актуализирания списък на потенциално опасните язовири за 2014 г. Предписано е да се довърши почистването на дървесна и храстовидна растителност от откосите на язовирната стена.
В община Балчик яз. „Ляхово" е включен в списъка на потенциално опасните язовири за 2014 г., а яз. „Македонка" е трайно сух.
Актуално

съобщение

анкета