71 мерки конкретизират реализирането на целите от Стратегията за развитие на държавната администрация през 2014-2015 г.

     На проведеното днес, 10 май, заседание, Правителството прие План за изпълнение през 2014 г. и 2015 г. на Стратегията за развитие на държавната администрация. Планът съдържа 71 мерки, които представляват конкретизация на определените в стратегията цели и отговарят на шест приоритета:

1. Оценка на въздействието - предвижда се нормативно регламентиране на извършването на оценките на въздействието, актуализиране на Ръководството за извършване на оценка на въздействието, обучения на служители и реално извършване на оценка на въздействието.
2. Подобряване на процеса на обществени консултации - осигурява се публичност на всички постъпили мнения и предложения на институции, организации и граждани по подложени на обществено обсъждане проекти. Ще се въведе задължение за вносителите на проекти на нормативни актове да публикуват информация кои предложения приемат/отхвърлят със съответните мотиви. Ще се адаптира минималният задължителен срок за провеждане на обществени консултации към добрите европейски практики. Проектите ще бъдат консултирани още от момента на възникване на основната концепция, като освен публикуване в интернет, ще се организират граждански панели, дискусионни форуми и др.
3. Засилване на контрола за изпълнение на законите и подобряване дейността на регулаторните органи - ще се ограничат предпоставките за корупция и ще се въведат санкции за длъжностни лица, които не са взели мерки за установяване, предотвратяване или санкциониране на нарушения.
4. Цялостна промяна на начина, по който се предоставят административните услуги - големият брой мерки в тази област е свързан с влезлите в сила през м. март т. г. промени в АПК, с които се създава общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване. В тази част планът е синхронизиран с Пътната карта и с Плана за изпълнение на Стратегията за електронното управление в Република България 2014-2020 г.
5. Въвеждане на подхода „отворени данни" - създава се нормативно задължение за публикуване на наличната информация в отворен формат. Ще се приоритизират данните, които е необходимо да бъдат отворени и ще се пристъпи към тяхното публикуване в отворен формат. Информацията, притежавана от институциите и обществения сектор, ще може да се използва повторно за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която са създадени. По този начин публичната информация (вкл. първичните данни) ще бъде открита и достъпна за всички физически и юридически лица за свободна употреба като бъде публикувана в структуриран и лесен за обработване формат.
6. Намаляване на регулаторните пречки и административната тежест на централно и общинско ниво - специален фокус се поставя върху въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие, стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги на общинско ниво и създаване на референтен модел за ключови общински услуги. Акцентира се върху процедурите, свързани със стартиране, развитие и прекратяване на бизнес дейности в България, включени в индикаторите на доклада „Правене на бизнес".

     Финансирането на изпълнението на мерките ще се осъществява основно със средства от оперативните програми на Европейския съюз, както и от бюджетите на отговорните институции.

Пресслужба на Министерски съвет
Актуално

съобщение

анкета