Областният управител проведе работна среща във връзка с природните бедствия.

         Днес 21.07.2014г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация бе проведена работна среща по инициатива на общините Добричка и гр. Добрич за отправяне на срочни предложения за финансиране на дейностите по проучване, проектиране и изграждане на необходимите съоръжения за защита на населението на областта от бъдещи природни бедствия.

            На срещата присъстваха представители на: община гр. Добрич, община Добричка, ОУ ПБЗН, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, Секция „Водно строителство” към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия Добрич и областна администрация.       

          Кмета на община гр. Добрич запозна Областния управител с проекта за корекция на коритото на река Добричка преминаващо през града и неговото изпълнение до момента.

 

           Заместник Кмета на община Добричка представи информация за състоянието на коритото на река Добричка и подхранващите го дерета на територията на общината, преминаващи през населените места.

      Председателя на Секция „Водно строителство” към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране към Регионална колегия Добрич запозна Областния управител и присъстващите с изготвеното от тях становище в резултат на работната среща проведена в община гр. Добрич по същата проблематика.

       Експертите от ОУ ПБЗН Добрич и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен взеха участие в работната среща според своите компетентности, свързани с отговорностите им произтичащи от нормативната база по която работят.

       В края на работната среща, Областния управител обобщи резултатите от разискваните проблеми и предложи решаването в следния ред:

1. Да се потърсят източници за финансиране за изграждане на необходимите съоръжения за защита на населението на областта от бъдещи природни бедствия.

2. При евентуално осигуряване на финансиране реализацията на проектната разработка да се изпълни след провеждане на процедура обществена поръчка в следната последователност:

- да се проектира и изгради корекция на река Добричка в участъка от ПСОВ „Добрич”, с. Врачанци до бул. „25-ти Септември”, гр. Добрич;

- да разгледа възможността за проектиране и изграждане на ретензионен резервоар  към калова помпена станция „Свежест”, включително и резервно ел. захранване;

 

- да се възстанови язовир „Сердика” за ретензиране на висока вълна формирана по дерето преминаващо през с. Славеево, с. Поп Григорово, с. Полковник Свещарово, с. Полк. Минково, с. Победа;

- извършване на проектно-проучвателни работи за изграждане на воден резервоар (язовир) за ретензия на висока вълна в района на с. Богдан, община Добричка.

 - да се продължи реконструкцията на съществуващата бетонова корекция на реката от стадион Младост, района на Гаази Баба, до ІІ-ра Градска Поликлиника;

 - като междувременно, почистването на дерето преминаващо през гр. Добрич и община Добричка да продължи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуално

съобщение

анкета