Съобщение до средствата за масово осведомяване

prev next

     На 4 декември 2014 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областната администрация в гр. Шумен се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 15 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Донка Иванова, Областен управител на област Шумен, председател на РСР и на РКК в СИР с мандат 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г. Представен бе актуализираният състав на Регионалния съвет за развитие, свързан с персонални промени на областните управители и на определените представители на министерствата в състава на съвета.
     Основен акцент в дневния ред на заседанието бе обсъждането на Доклада за резултатите от Последващата оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г., изготвен и представен от независимия оценител - ФРМС „Консулт" ЕООД. Последващата оценка е разработена в следните основни направления: оценка на общото въздействие, довело до промени в социално-икономическата среда в периода на изпълнение на Регионалния план; оценка на постигнатите резултати от изпълнението на плана; оценка на степента на постигане на заложените цели и устойчивост на резултатите, както и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.
     В рамките на периода между двете заседания, областните управители от района организираха набирането на първична информация за целите на Последващата оценка, относно изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г., чрез попълване на анкетни карти и оценъчни матрици, които бяха предоставени за анализ и обобщение на фирмата, изготвила оценката.
     Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, членове на Регионалния координационен комитет, представиха актуална информация за периода януари-ноември 2014 г., относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на СИР. Присъстващите бяха запознати с напредъка в подготовката на ОП 2014-2020 г.
     Представител на Управляващия орган на най-новата Оперативна програма «Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица» направи кратка презентация, в която представи етапа на подготовка, основните цели и приоритети на Програмата. Оперативната програма се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в периметъра на който попадат хранителният недоимък, бездомността и материалните лишения, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, от 11 март 2014 г.
     Оперативната програма е на стойност 123 312 075 евро и има за цел да подкрепи социалното включване на най-нуждаещите се лица, чрез подпомагане с храни, като основна жизнена потребност. Предвижда се програмата да реализира два типа мерки - първата мярка е свързана с осигуряване на хранителни продукти за период от 7 години чрез закупуването и предоставянето на индивидуални пакети от хранителни продукти за лица, подпомагани с целеви помощи за отопление. Втората мярка цели осигуряване на хранителни продукти за разширяване и надграждане на дейността на обществени трапезарии, за предоставяне на топъл обяд на лица и семейства, които са обект на месечно подпомагане по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, неосигурени самотни родители и техните деца, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и на скитащи и бездомни лица.
     Инициативата за представяне и обсъждане на заседанията на РСР СИР на ключови за развитието на района секторни политики, програми и проекти, с участието на свързани със съответния сектор лица и организации, бе продължена на това заседание с актуална информация за изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. от четирите областни администрации. Представени бяха и значими проекти и добри пилотни практики за предоставяне на социални услуги, изпълнявани на територията на съответната област.
     Включените в дневния ред теми, свързани със социалната сфера са посветени на трети декември - Международния ден на хората с увреждания, към чиято ефективна социална и професионална интеграция са насочени съвместните усилия на държавните институции, гражданския сектор и бизнеса. За участие в днешното заседание с право на съвещателен глас, специално бяха поканени изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и ръководителите на Регионалните дирекции за социално подпомагане в СИР, ръководителите на Регионалните служби по заетостта в района, представителят за Североизточен район на Форум Гражданско участие, представители на екипите, реализирали значими проекти в социалната сфера на територията на общините и областите в СИР.
     В изпълнение на целите на държавната политика в областта на стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие, по Проект "Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. на МРРБ, бе представен актуализиран социално-икономически анализ на регионалното развитие в България. Представител на „Обединение Регионални анализи за 2014+" - изпълнител на проекта, представи Окончателните резултати от анализа на градското развитие в България.
     Председателството на РСР СИР за мандата от 1 януари до 30 юни 2015 г. бе предадено на областния управител на Варненска област, съгласно реда на ротация, предварително определелен от членовете на Съвета, при неговото ситуиране през 2008 г.
     Ръководството на Регионалния съвет за развитие на СИР участва в подготовката и провеждането на работна среща, организирана от Министерството на икономиката с представители на местната власт, научните среди, бизнеса и НПО от района, за представяне проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. и обсъждане на възможностите и насоките за приложението й на регионално ниво. Срещата се проведе в Заседателната зала на Областната администрация, след края на днешното съвместно заседание на РСР и РКК в СИР.

     Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска взе участие в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, което се проведе днес в Шумен.
Актуално

съобщение

анкета