Работна среща с представители на Фондация Лумос – Клон България

prev next

     Днес, 22.01.2015 г., в Областна администрация, се проведе работна среща на членовете на Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015 г.) с представители на Фондация Лумос - Клон България. Срещата председателства Йордан Йорданов, заместник областен управител. От страна на Фондация Лумос, присъстваха: Трендафил Меретев, директор на Лумос - България, Снежана Ванкова - ръководител екип „Деинституционализация" в офиса на Лумос в Добрич и Харалан Александров, консултант в организацията.

     Работното заседание бе продиктувано от необходимостта да бъде обсъден представеният в резюме  Областен план за действие за деинституционализация (ОПД) в област Добрич. Уточнено бе, че самият документ се състои приблизително от 80 страници и подлежи на обсъждане и актуализиране със заинтересованите страни през месец февруари.
     Представителите на неправителствената организация припомниха философията на деинституционализацията и поставиха акцент върху важността на посланията, които се отправят към централните институции и ведомства с оглед на това да не се допусне загуба на средства. Областният план за действие е в синхрон с Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Той е разработен задълбочено въз основа на осъществения Стратегически преглед на системата за грижа за уязвимите деца, реализиран с участието на общините, институциите и услугите в област Добрич през 2011 г. Анализът е детайлен и базиран на участието на всички заинтересовани страни.
     Настоящият план за действие е предложение за подобряване на съществуващите услуги, както и развитие на нови социални услуги в общността. Дългосрочното планиране е важно, подчертаха участниците в срещата, но, за да се случат съпътстващите услуги, ключов въпрос е финансовият трансфер. В тази връзка ще се търси подкрепа и съдействие, както от страна на Областна администрация, така и на централно ниво.

    
Актуално

съобщение

анкета