Първо заседание на Областната комисия за развитие на младежта и спорта

     Със Заповед № РкД-22-43/16.12.2014г. на Областния управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска, е създадена Областна комисия за развитие на младежта и спорта. Днес, 26 януари 2015 г., се проведе нейното първо заседание, което председателства ресорният заместник областен управител Йордан Йорданов. При откриване на заседанието, той припомни, че новосъздаденият консултативен орган ще подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на младежките и спортни дейности, съгласно приоритетите на Правителството на Република България.

     Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта, касаещи правомощията на общинските администрации за разработване на общинските планове за младежта, на общините са изпратени указанията, предоставени от Министерство на младежта и спорта и Вътрешните правила за работа на комисията. Областният управител е уведомил общините, в срок до 30.01.2015 г., да предоставят отчети за 2014 г. и планове за работа за 2015 г. (гласувани в Общинските съвети).

     Участниците в срещата приветстваха инициативата за създаване на областната комисия като консултативен орган към Областния управител и посочиха, че липсата на такова координиращо звено, е пораждало по места и хаотични действия. Маркирани бяха основни акценти от общинските отчети и от плановете за 2015 г., които са в посока на проекти, програми и спортни дейности, стимулиращи заетостта и младежката активност. В хода на срещата, членовете на комисията отбелязаха един общ и много съществен проблем, който произтича от очерталата се тенденция на "изтичане" на млади хора към по- големите градове и извън страната.

     Очакванията на всички присъствали на днешното заседание, са, след обобщаване на общинските справки в указания срок, да бъде изготвена от Областна администрация една аналитична, коректна програма, която да представя годишния календар на областта по отношение на развитието на младежта и спорта.
Актуално

съобщение

анкета