Контролирано изпускане на язовир "Одринци"

prev next

     Изпускането на язовира е започнало на 23 януари по искане на собственика "Напоителни системи" ЕАД клон Черно море Варна. Днес, 26 януари, Областният управител д-р Маргарита Новоселска разпореди оглед на място.

     След извършена проверка на язовир "Одринци", на отводящия канал на основния изпускател, коритото на р. Суха и в урбанизираните територии на селата Одринци и Долина, е изготвен доклад до Областния управител, в който се казва:

     На 23 януари 2015 г. с цел осигуряване на свободен обем на яз. "Одринци", предвид на очаквани проливни валежи, е започнало контролирано изпускане на водни маси от основния изпускател на язовира.
     Източването е започнало с дебит 60 л/сек, при постоянно наблюдение на състоянието на речното корито от община Добричка и служители на „Напоителни системи" ЕАД клон Черно море Варна. Към този момент не са констатирани разливи, заплашващи от заливане на земеделски площи и частни дворове, поради което постепенно е увеличен дебитът на източване на 120 л/сек. Идеята е при постоянно наблюдение да бъде увеличаван дебитът, до достигане на максимален такъв, при който не се получават недопустими разливи, заблатявания и заливания.
     До началото на контролираното изпускане, община Добричка е предприела мерки за увеличаване проводимостта на критичните участъци на речното корито, но на определени места не е извършено необходимото почистване, което води до локални разливи и заливане на частни земеделски имоти и дворни места. При настоящата ситуация няма опасност от заливане на къщи в двете села, както няма опасност и за здравето и живота на населението.
     Изпускането ще продължи до отпадане на необходимостта, обобщават в доклада до Областния управител, проверяващите.

     За предприетите мерки, са уведомени всички заинтересовани инстанции - Община Добричка, Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, РД ПБЗН Добрич и Областна администрация Добрич.
Актуално

съобщение

анкета