На заседание бе обсъдено развитието на социалните услуги в областта

     Откривайки заседанието, зам. областният управител Йордан Йорданов припомни, че предвид взетите решения от Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011-2015 г.), е изискано от общинските администрации, да предоставят доклади за цялостното изпълнение на общинските планове за развитие на социалните услуги, обхващащи периода от 2011 г. до 2014 г. включително.

     Представителите на общини накратко представиха постигнатите резултати през 2014 г., в сравнение с плана за изпълнение на Стратегията, както и готовността за разкриване на нови социални услуги през 2015 г. Изразено бе и опасение от "свиване" на услугите, защото дофинансирането от страна на общините е много голямо. Споделени бяха срещани трудности при изпълнението на проекта "За социално включване", изпълняван от общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево и Крушари. В тази връзка зам. областният управител Йордан Йорданов поиска допълнителна информация и заяви подкрепа и съдействие от страна на Областна администрация. 
     Членовете на ЗМО бяха запознати в синтезиран вид с работата на Основния екип на звеното през 2014 - 2015 г., както и с Областния план за действие за реформа на услугите за закрила на детето (2015 - 2019 г.), изготвен от Фондация Лумос.

     Координаторът на фондацията за Добрич Снежана Ванкова посочи, че Областният план за действие е в синхрон с Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Той е разработен задълбочено въз основа на осъществения Стратегически преглед на системата за грижа за уязвимите деца, реализиран с участието на общините, институциите и услугите в област Добрич. Анализът стъпва на детайлно проучване. Той предлага подобряване на съществуващите услуги, както и развитие на нови социални услуги в общността. Дългосрочното планиране е важно, подчертаха участниците в срещата, но, ключов въпрос е да има устойчиви правила, добра координация и комуникация, както на централно ниво, така и между всички участници в процеса.
Актуално

съобщение

анкета