Голям интерес към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

     В периода от 16 до 19 февруари 2015 г. Областният информационен център-Добрич представи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 пред целеви групи в общините Каварна (16.02.), Генерал Тошево(17.02.), Балчик(18.02.) и Тервел (19.02.).
     По време на срещите заинтересованите граждани са били запознати с приоритетите и дейностите на ОПРЧР 2014-2020г., с общ бюджет 2 136 млн. лв, както и с индикативната и годишна работна програма. Експертите от ОИЦ са показали презентация, включваща акцентите по програмата, петте приоритетни оси по нея, новостите в сравнение с миналия програмен период. Най-много средства през новия програмен период ще бъдат отделени за заетост - 1 266 млн. лв. Приоритетни действия ще се насочат за насърчаване на младежка заетост, повече възможности за учене през целия живот, за работната сила и др.
     За приоритетна ос 2 - „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" са предвидени 658 млн. лв. За подобряване на институционалния капацитет са отделени 86 млн лв. чрез подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на: социалното включване, здравеопазване и др., и 39 млн. лв. за транснационално сътрудничество.
     Отчетен е интерес сред присъстващите на срещите относно възможността, която ОПРЧР 2014-2020 предоставя за стартиране на самостоятелен бизнес, както и това, че ще се осигуряват квалификационни обучения и услуги както за заети, така също и за безработни, и неактивни лица.

     В рамките на провелите се срещи, зам. областният управител на област Добрич Ивайло Манушев, е запознал гражданите с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Той е изразил убеденост, че ако подписването на договор между сдружението на собствениците и общината се случи до средата на март, финансирането ще е сигурно. Според него малките общини, както и Добрич, имат шанс да направят нещата изключително бързо. Манушев е припомнил, че включвайки се в програмата, одобрените сгради ще получат безплатна паспортизация - нещо което ще е задължително за всички многофамилни сгради до 2018 г., а тогава това ще струва по няколко хиляди лева. Програмата е много полезна и за конструктивно укрепване на сградата, е подчертал зам. областният управител по време на информационните срещи в четири от общините на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета