Европейската комисия прие оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на България за периода 2014-2020 г.

     Европейската комисия одобри оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 за България, съобщи Правителствената пресслужба. 
     Средствата по програмата са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро.
     Програмата има за цел да се стимулира икономическия растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.
     Освен това, с програмата ще се подкрепят мерки за по-ефективно използване на ресурси в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност.
     Очаква се до края на програмния период по програмата да бъдат подпомогнати повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да бъдат мобилизирани повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, както и да се увеличи делът на новаторските предприятия. Мерките в програмата ще бъдат насочени още към увеличаване на производителността на малките и средни предприятия и към дейности за намаляване потреблението на енергия в икономиката.
Актуално

съобщение

анкета