В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заповед на Областния управител за осигуряване на пожарната безопасност

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137 от Закона за горите и с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областният управител на област Добрич издаде заповед, с която:

1. Определя за пожароопасен сезон в горските територии на област Добрич, времето от 15.04.2015 г. до 31.10.2015 г.
2. Забранява по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
4. Териториалните поделения Държавни горски стопанства и Държавни ловни стопанства при Североизточно държавно предприятие Шумен, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

     С пълния текст на Заповедта на Областния управител, можете да се запознаете тук.
Актуално

съобщение

анкета