В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Със заповед на Областния управител започва проверка на потенциално опасните водни обекти

     В периода 20 - 24 април 2015 г., междуведомствена комисия ще извърши проверка на състоянието на речните корита и водосборни дерета извън населените места на област Добрич, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Особено внимание ще бъде обърнато на проблемните участъци.
     За язовирите, които са общинска собственост и са обект на проверката, кметовете на общини са длъжни да уведомят ползвателите/концесионерите им и осигурят присъствието им на съоръженията по време на проверката с готовност да представят аварийните планове на язовирите.
     Комисията, назначена със заповед на Областния управител, е председателствана от зам. областния управител Йордан Йорданов и включва представители на институции и ведомства, които имат отношение към превантивната дейност при защита на населението при бедствия и аварии.
     За резултатите от проверката ще се изготви доклад до Областния управител.

     С пълния текст на заповедта, можете да се запознаете тук .
Актуално

съобщение

анкета