Работна среща на Областния управител с началника на РИО

     Днес, 12 септември 2015 г., Областният управител д-р Маргарита Новоселска покани на работна среща началника на Регионалния инспекторат по образование Христо Боев, за да я запознае с готовността на училищата от област Добрич за новата учебна година.
     Началникът на РИО е информирал, че по-съществени ремонтни работи са извършени в 23 училища, като само в едно от тях - в с. Красен, ремонтът предстои да приключи до началото на първия учебен ден. Сключените договори за доставка на учебници и учебни помагала са изпълнени в срок.
     В област Добрич има едно закрито училище: ПГСА „П. Пенев" - гр. Добрич. Защитените училища са пет. Закрити са пет паралелки след VII клас. Причините са в намалелия брой на учениците и нереализирания план-прием поради слаб интерес към предлаганите специалности.
     Д-р Новоселска е получила предварителна информация, според която броят на първокласниците в област Добрич тази година е 1630 или по-малко със 152 деца в сравнение с учебната 2014/2015 г., когато те са били 1782.
     В град Добрич броят на първокласниците за учебната 2015/2016 година е 684. Общият брой на учениците от I до ХII клас от 18 190 през учебната 2014/2015 г., намалява на 17 500 или сега са с 690 ученици по-малко.
     В хода на разговора е обсъдена подготовката на здравните кабинети в учебните заведения и тяхната обезпеченост със специалисти по здравни грижи.
     Христо Боев е запознал обстойно д-р Новоселска с подписаното тристранно споразумение за сътрудничество в сферата на образованието между РИО-Добрич, РИО-Констанца и университета „Овидиус"-Констанца. Споразумението предвижда обмен на образователни практики, обучения, семинари, мобилности и общи проекти между двата региона, които ще затвърдят и развият вече съществуващи добри трансгранични практики между училища и други институции. 
Актуално

съобщение

анкета