В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител взе участие в заседание на Министерски съвет

     Областният управител на област Добрич д-р Маргарита Новоселска взе участие в редовното седмично заседание на Правителството, днес, 7 октомври 2015 г.

     Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО). С промените се хармонизира и привежда в съответствие националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане.

     В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Актуално

съобщение

анкета