В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 19 и 20 ноември 2015 г. в хотел „Терра Европа" в гр. Търговище се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. В състава на двата органа са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     Във връзка с конкретно разглеждани теми от дневния ред, гости на заседанието, с право на съвещателен глас бяха представители на централната и местната власт, на браншови и неправителствени организации в сферата на опазването на околната среда.
     Заседанието бе открито и ръководено от г-н Светлин Бонев, Областен управител на област с административен център Търговище, Председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.07-31.12.2015 г.
     През първия ден на заседанието основен акцент в темите от дневния ред беше провеждането на държавната политика за подобряване на екологичните условия на територията на Североизточен район.
     Представени бяха основните цели и приоритети на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2014-2020 г., одобрена от Европейската комисия на 15 юни 2015 г. Представителят на Управляващия органа на Програмата запозна присъстващите и с предвидените мерки за въздействие на територията на Североизточен район.
     Присъстващите бяха запознати с три значими проекта, реализирани в рамките на Оперативна програма «Околна среда» за периода 2007-2013 година. Това са проектите: «Разработване на планове за управление на риска от наводнения», с бенефициент Басейнова дирекция «Черноморски район» - Варна, «Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II-ри етап», с бенефициент община Шумен и «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», с бенефициент община град Добрич и партньори - СНЦ "Управление на отпадъците - регион Добрич" на общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.
     В продължение на инициативата за популяризиране възможностите на района да развива и предлага културно-историческия туризъм, беше представен успешно реализирания проект «Културно-исторически комплекс «Двор на буквите» в град Плиска, който е изцяло частна финансова инициатива.
     В съответствие с нормативните разпоредби, касаещи осъществяването на ефективна и ефикасна регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, вторият ден започна с представяне на актуална информация към м. ноември 2015 г., относно напредъка по изпълнението в СИР на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Информацията беше докладвана от представителите на Управляващите органи на съответните програми - членове на Регионалния координационен комитет.
   Представена беше и най-новата Оперативна програма «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г. Инициативата е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и има за основна цел бързото увеличаване на кредитирането на малките и средни предприятия, стимулиране на тяхното финансиране и икономическия им растеж, както и създаването на нови работни места.
     Присъстващите се запознаха и обсъдиха проекта на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони. Разработването на проекта на Програмата е възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Националния център за териториално развитие - София.
     За участие в обсъждането на проекта на Целенасочената инвестиционна програма бяха поканени с право на съвещателен глас кметовете на общините Долни чифлик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла, Дългопол, Върбица, Смядово, Омуртаг и Антоново, които са включени в Програмата като общини в гранични, или съответно в полупланински слаборазвити райони.
     В края на заседанието беше представен проекта на Методически указания за изработване на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл. 7 «б»-7 «д» от ЗРР. Основна цел на документа е осигуряване на методическа подкрепа на органите, отговорни за изготвянето, съгласуването, приемането, наблюдението, мониторинга и актуализацията на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, регионалните схеми за пространствено развитие на областите и концепциите за пространствено развитие на общините.
     Председателството на двата органа - РСР и РКК в СИР, за периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. се поема от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област Добрич, съгласно законноустановения срок на ротация и предварително определения за председателите жребий.
Актуално

съобщение

анкета