Преглед на актуалното състояние на доброволните формирования в област Добрич

     Събитието се провежда във връзка с правомощията и задълженията на Областния управител по Закона за администрацията и Закона за защита при бедствия.

     В първата част на семинара, който ще се проведе на 9 декември 2015 г. в Тервел, ще бъде разгледано участието на доброволните формирования в дейностите за защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; активизирането на процеса по набиране на доброволци и перспективите за развитие през следващите години. Ще бъдат дискутирани „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования"; измененията на нормативната база, регламентираща тяхната дейност; както и въпроси, свързани с реда и начина на оповестяване и събиране на доброволците при необходимост, съобразно плановете за защита при бедствия.
     Във втората част на семинара е предвидено демонстративно пожаро-тактическо занятие от РС ПБЗН гр. Тервел, с участие на Доброволното формирование на община Тервел. Тренировката ще се осъществи в Народно читалище „Димитър Дончев - Доктора".
Актуално

съобщение

анкета