Работна група обсъжда превантивни мерки за предотвратяване разливането на река Батова

prev next

     На основание Заповед на Областния управител Детелина Николова, е определен съставът и задачите на работна група с председател инж. Венцислав Николов - Директор на Регионална инспекция по околна среда и водите - Варна. Работната група следва да събере информация за река Батова, с която всяко едно от представляваните в групата ведомства разполага, като: данни от географската информационна система (ГИС); данни от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН за оттока на река Батова за периода 2004 - 2015 г.; информация за проект „Корекция на речното корито на река Краневска, включително прилежаща структура - мостови съоръжения и пасарелки" и други.
     По преценка на работната група да се извърши обход и оглед на място за изготвяне на експертна оценка и анализ на състоянието към настоящия момент на проблемния участък от реката. Следващи задачи в тази връзка, са изготвяне на техническо задание за проектиране на хидротехническо съоръжение за оводняване на поддържан резерват „Балтата" и изготвяне на техническо задание за проект за почистването на коритото на река Батова за първи етап - от устието до хидротехническото съоръжение.
     За извършеното, работната група следва да изготви доклад до Областния управител Детелина Николова.
Актуално

съобщение

анкета