В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова проведе работна среща с румънски партньори по проект

     На работна среща в Областна администрация Добрич днес, 26 февруари, бе обсъдена подготовката на съвместно проектно предложение „Миграцията - трансграничен феномен с въздействие по земя, море и река в еврорегион Констанца (Румъния) и Добрич (България)" за кандидатстване по Приоритетна ос 5 „Ефективен регион" по втората покана за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
     Водещ партньор по проекта е Университет Овидиус Констанца, Румъния. Областна администрация Добрич е партньор заедно с Морски университет Констанца и Префектура Констанца.
      Участниците в работната среща решиха до 15 март 2016 г. проектното предложение да бъде внесено за кандидатстване в конкурса.
Актуално

съобщение

анкета