Областният управител Детелина Николова ще председателства съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие

ПРОЕКТ НА ОБЩ ДНЕВЕН РЕД:

10.00-10.30 Регистрация на участниците

10.30-10.40 1. Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към РСР СИР и приемане на дневния ред (докладва Председателят на РСР СИР)

10.40-10.50 2. Представяне актуализирания състав на РСР СИР, съгласно чл. 18, ал. 4, 5 и 6 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и избор на заместник-председател (докладва Председателят на РСР СИР)

10.50-11.00 3. Актуализиране съставa на представителите на РСР СИР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми (ОП) 2014-2020, съгласно чл. 49, т. 11 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) (докладва Председателят на РСР СИР)

11.00-11.05 4. Представяне на информация за изпълнението на решенията от съвместното заседание на РСР и РКК СИР на 19 и 20.11.2015 г., съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР и чл.16, ал. 3 от Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК към РСР СИР (докладва Председателят на РСР СИР)

11.05-11.20 5. Представяне на информация за дейността на Областните съвети за развитие през 2015 г., съгласно чл. 51, т. 3 и чл. 68, т. 7 от ППЗРР (докладват председателите/секретарите на Областните съвети за развитие от СИР)

11.20-11.40 6. Представяне опита и дейността на фонд ФЛАГ. Нови възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансовите инструменти Jessica, Фонд на фондовете и др. (докладва представител на Фонд ФЛАГ)

11.40 - 12.00 Кафе-пауза

12.00-12.10 7. Представяне на обобщена информация за 2015 г., относно изпълнението на ОП 2007-2013 г. в Североизточен район, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 8 от ВПР на РКК към РСР СИР (докладва Секретарят на РСР СИР)

12.10-12.30. 8. Представяне на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на Североизточен район, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР и чл 8, т. 2 от ВПР на РКК към РСР СИР (докладва представител на Управляващия орган на ПРСР)

12.30-12.40 9. Приемане на Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР и чл.16, ал. 4 от ВПР на РКК към РСР СИР (докладва Председателят на РСР СИР)

12.40-12.45 10. Други

11. Закриване на заседанието
Актуално

съобщение

анкета