В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Анкета на Областен информационен център - Добрич

     „Във връзка с националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", насочена към бизнеса и целяща улесняване достъпа на бизнеса до финансиране с европейски средства екипът на Областен информационен център - Добрич Ви приканва да попълните анкетната карта.

     По време на кампанията, екипът на центъра представя възможностите за кандидатстване по актуални и предстоящи възможности по програмите 2014-2020 г., включително и по Програмата за развитие на селските райони, и Програмата за морско дело и рибарство.

Попълнените данни в анкетата и тяхното анализиране ще даде възможност да се  улесни кандидатстването, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по програмите  2014-2020.

Анкетната карта се намира на следния електронен адрес:

http://goo.gl/forms/kvwWnyFnzv

Благодарим за отделеното време!!!

 Екип на ОИЦ - Добрич
Адрес: бул. " 25-ти Септември " № 25
тел:    058/ 603 527
e-mail: oic_dobrich@abv.bg

 

Областен информационен център - Добрич е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на Проект № BG05SFOP001-4.001-0018  „Развитие на ОИЦ-Добрич", финансиран от Оперативна програма „Добро управление" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.


                                                        


Актуално

съобщение

анкета