В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

На работна среща се обсъжда социалната услуга „Приемна грижа“ през новия програмен период

     На работната среща присъстват: Областният управител Детелина Николова, ресорният заместник областен управител Сали Феим, Ирена Баирова, директор на РДСП и председател на Комисията по приемна грижа, представители на 3-те общини - Добрич, Добричка и Балчик, където има сформирани екипи по приемна грижа, директорите на дирекции „Социално подпомагане", както и координаторът за област Добрич на Националната асоциация за приемна грижа и единственият доброволен приемен родител в Добрич - Илия Илиев. В хода на информационната среща ще бъде споделен опит, ще се разискват въпроси, свързани с предоставянето на услугата „Приемна грижа" като доброволна, професионална и заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции.

     Услугата се реализира по проект "Приеми ме 2015" по ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд и е  заложена в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2016 - 2020 г.
Актуално

съобщение

анкета