Областният управител на Добрич ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР)

     Заседанието ще ръководи Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич, председател на РСР СИР с мандат 01.01-30.06.2016 г.

     Част от дневния ред на заседанието е тематично насочен към програми, проекти и научни изследвания относно динамиката в горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество. Предвид важността на ефективното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период, представител на Дирекция «Централно координационно звено» към Администрацията на Министерския съвет, ще запознае членовете на РСР СИР с основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и отражението му върху финансирането и управлението на проекти. Секретарят на РСР СИР ще представи акцентите в Годишния доклад за 2015 г., относно наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) 2014-2020 г.
Актуално

съобщение

анкета