Съобщение до средствата за масово осведомяване

     На 21 и 22 юни 2016 г. в Голф и Спа комплекс „Лайтхаус" в гр. Балчик, се проведе Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР). С право да гласуват и вземат решения присъстваха 27 членове на РСР, в който съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалнио развитие (ЗРР), са включени представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
     Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Детелина Николова, Областен управител на област с административен център Добрич, председател на РСР СИР с мандат 01.01-30.06.2016 година. 
     В съответствие с целите на провежданата държавна политика за балансирано и устойчиво регионално развитие и оценявайки значението на Европейския ден на морето - 20 май, част от дневния ред на заседанието беше тематично насочен към програми, проекти и научни изследвания относно динамиката в горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество. Бяха представени одобрената от Европейската комисия Оперативна програма „Морско дело и рибарство" 2014-2020 г. и предвидените в нея мерки, конкретно касаещи Североизточен район, резултатите от проект „Стратегии за повишаване устойчивостта на бреговете - toolKIT (RISC KIT)", изпълняван с участието на Института по океанология към БАН-Варна и целите на стартиралия в края на 2015 г. проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България - „MARSPLAN - BS, изпълняван с участието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Института по океанология към БАН-Варна, Изпълнителна агенция „Морска администрация" и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". Представители на Регионалния офис за ТГС България-Румъния, гр. Кълъраш, Република Румъния, представиха резултати от изпълнени проекти в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г., пряко допринесли за опазване на Черноморското крайбрежие.
     Във връзка с посочените теми и на основание на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРР, за участие в работата на заседанието, освен гостите от гр. Кълъраш, бяха поканени също областните управители на област Плевен, област Силистра и област Стара Загора, председателстващи Регионалните съвети за развитие съответно в Северозападен, Северен централен и Югоизточен райони от ниво 2, областният управител, както и представители на изпълнителната власт, на академични, браншови и неправителствени организации от Североизточен район, свързани с интегрираната морска политика от: Дирекция „Морско дело и рибарство" в Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура", Пристанище Варна" ЕАД, АД «Поддържане чистотата на морските води»- Варна, секторите "Рибарство и контрол" във Варна и Добрич към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Висше военноморско училище «Никола Вапцаров", Технически университет - Варна, Институт по океанология - Варна към БАН, Център по хидро- и аеродинамика - Варна към БАН, Българска морска камара - Варна, Морски клъстър България, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав - Варна, Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна, Асоциация на българските Черноморски общини, Сдружение „Форум Гражданско участие" за Севериозточен район.
     Останалите теми от дневния ред бяха свързани с нормативно регламентираните функции на Регионалния съвет за развитие и в съответствие с целта за засилване ефективността и ефикасността на неговата дейност. Предвид важността на ефективното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период, представител на Дирекция «Централно координационно звено» към Администрацията на Министерския съвет на Република България, запозна членовете на РСР СИР с основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и отражението му върху финансирането и управлението на проекти. Изразени бяха становища във връзка с възможността да бъде засилена и подобрена ролята на РСР СИР в рамките на регламентираните му правомощия, съгласно действащото законодателство за регионално развитие, за ефективно и ефикасно усвояване на европейските средства на територията на района.
     Секретарят на РСР СИР представи акцентите в Годишния доклад за 2015 г., относно наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) 2014-2020 г.
     Годишният доклад е изготвен от Секретариата на Съвета съгласно чл. 86 от Правилника за прилагане на ЗРР. Данните по наблюдаваните индикатори сочат, че през 2015 г. всички ключови показатели за СИР продължават да бележат известно увеличение, което стабилизира положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и свидетелства за установената положителна тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г. Положителна тендеция на развитие за СИР се отчита също в динамиката на по-голямата част от индикаторите по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020», и на глобалните екологични индикатори. В Доклада е отчетен и постигнатия напредък през 2015 г. по изпълнението на стратегическите цели и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г., спрямо заложените междинни стойности на специфичните количествени индикатори за 2015 г. Направените изводи и предложения в Годишния доклад за 2015 г. относно наблюдението на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. ще съдействат за по-нататъшно засилване ролята на РСР и РКК СИР не само в процеса на наблюдение на регионалния план, но и за изпълнение на ключови политики на регионално ниво в СИР.
На основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР и чл. 49. т. 6 от Правилника за неговото прилагане, Годишният доклад беше одобрен от членовете на РСР СИР.
     Във връзка с изготвянето на проект на Годишна индикативна програма за дейността РСР СИР за 2017 г., на областните управители на област Варна и област Търговище, които ще председателстват Съвета през следващата година, беше възложено да предвидят в проектобюджетите на своите администрации индикативни средства за дейността му за 2017 г.
     В края на заседанието, съгласно законоустановения срок на ротация и определения за председателите жребий, г-жа Детелина Николова официално предаде председателството на РСР СИР за второто полугодие на 2016 г. на област Шумен, представлявана от заместник областния управител г-н Петко Шаренков, като пожела успешен мандат и ползотворна работа.

Презентации от срещата може да свалите от ТУК
Актуално

съобщение

анкета