Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Добрич

Заседанието ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Добрич.

2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.

            3.  Вземане на решение от страна на  Асоциацията  за изразяване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран  за подобряване водния сектор на гр. Добрич", с бенефициент Община Добрич по процeдура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020",

            4.  Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с изпълнение  на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Тервел," на община Тервел.

           5. Приемане на решение за препоръчителния размер за  вноската на държавата в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД гр. Добрич за 2017 г.

           6.  Други.
Актуално

съобщение

анкета