В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова председателства извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК

prev next
В хода на заседанието, председателствано от Областния управител Детелина Николова, по предварително огласения дневен ред, бяха взети следните решения:

* Асоциацията по ВиК гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич, с бенефициент Община град Добрич, по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти", при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.

* Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К" ООД гр. Добрич изразява съгласие за изпълнение на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел," на община Тервел, при спазване на приложимото европейско и националното законодателство.

* Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД гр. Добрич на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г. да бъде 19 980 лева.

 
Актуално

съобщение

анкета