Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Добрич

     Областният управител Детелина Николова в качеството й на председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД, гр. Добрич и на основание на чл.198в, ал.6 от Закона за водите и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, насрочва датата за провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК. Заседанието ще се състои на 16-ти август 2016 год., от 10:00 ч. в Зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич, при следния

Д Н Е В Е Н РЕД:

1. Регистрация на присъстващите и проверка за наличие на необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Добрич.
2. Откриване на общото събрание от Председателя на Асоциацията и уведомяване на членовете за разпределението на гласовете в общото събрание, съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
3. Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) - 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.
4. Други.
Актуално

съобщение

анкета