Областният управител Детелина Николова председателства извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК

В хода на заседанието, след направените разисквания по предварително огласения дневен ред, бе взето следното решение:
Асоциацията по ВиК гр. Добрич съгласува, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Бизнес плана на оператора - „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич за следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) - 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.
     В прикачения файл можете да се запознаете с Бизнес плана на оператора „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета