На заседание на Комисията по заетост бе обсъден и одобрен проектът на Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич

     Днес, 21 септември, се проведе заседание на Областната комисия по заетост под председателството на Областния управител Детелина Николова.
     Сформираната комисия със заповед на Областния управител, разработи на база на постъпилите предложения от общините, проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич. Председателят на комисията - зам. областният управител Сали Феим запозна присъстващите с проекта. Припомнено бе, че с Решение на МС е утвърдено разпределението на средства от бюджета на МТСП за активна политика по области, като размерът на разпределените средства за област Добрич, са в размер на 191 735 лв. Планираното начало за изпълнение на програмата е 15 октомври 2016 г., като нейното изпълнение трябва да продължи до 31 март 2017 г.
Общият брой на работните места е 69, в следните дейности:
- Комунално-битово обслужване - 24 работни места,
- Благоустройство на населеното място и производствени зони, саниране на площи, сгради и др. - 32 работни места,
- Поддържане и опазване на паметници на културата - 2 работни места,
- Оказване на социални услуги в кухните майки - 2 работни места.
Наетите безработни лица ще бъдат назначени на следните длъжности: общ работник, работник поддръжка, пазач, работник кухня, работник поддръжка на пътища.

      След проведената дискусия, членовете на комисията по заетост единодушно одобриха проекта на Регионалната програма за заетост и обучение на област Добрич, която предстои  да бъде изпратена на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване в срок до 28 септември т.г.

 
Актуално

съобщение

анкета