Междуведомствена комисия провери състоянието на язовири, речни корита и водосбори в област Добрич

В рамките на проверката, членовете на междуведомствената комисия са установили, че част от язовирите продължават да не отговарят на изискванията за безопасна експлоатация според законовите изисквания. Дадените предписания за ремонт, извеждане от експлоатация или ликвидиране на стените на общински язовири в предаварийно състояние, не са изпълнени към момента на проверката. Изготвени са проекти за извеждане от експлоатация на няколко аварирали язовира, за които е необходимо да бъдат осигурени средства.
Необходимата документация за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях в повечето случаи липсва или е твърде оскъдна. Към момента продължава да има издадени само 2 бр. технически паспорти за язовири в съответствие с изискванията. Контролно-измерителни системи има само на яз. Одринци, с изключение на нивомерни рейки на част от язовирите.
Достъпът до част от обектите изисква МПС с повишена проходимост.
В изпълнение на дадените предписания, са понижени водните нива в язовири, където това е технически възможно, за освобождаване на свободни обеми.
На повечето язовири няма осигурен технически персонал. Собствениците нямат квалифицирани кадри, което възпрепятства изпълнението на изискванията на Закона за водите за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията.
Като цяло се изпълняват задълженията по Закона за защита при бедствия, относно подготовката и поддържането в готовност на сили и средства, но поради липса на технически персонал на повечето от язовирите това е формално.
По време на проверките на няколко язовира, стопанисвани от концесионери и сдружението за напояване, ръководителите им не са присъствали. Повечето от съществуващите аварийни планове на язовирите (в общините Добричка и Тервел), са актуализирани. Представени са протоколи от проведени обучения и тренировки на аварийните групи на част от проверените язовири. Все още няма проектирана локална система за оповестяване при бедствия на нито един потенциално опасен язовир на територията на областта.
Необходимо е община Добричка да засили контрола върху концесионерите на предоставените язовири, с цел изпълнение на клаузите от концесионните договори, подобряване на техническото и експлоатационно състояние и аварийната готовност. Проверяващите отчитат подобрение на експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, държавна собственост, експлоатирани от „Напоителни системи" ЕАД клон „Черно море" Варна.
Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска. Изключение прави язовир „Смолница 2" (Козлодуйци) в община Добричка. Въпреки пониженото водно ниво в язовира, при незапочнал ремонт на стената, язовирът представлява опасност за ниската част от с. Козлодуйци.
Част от съществуващите корекции на реки и дерета в населените места не се поддържат на необходимото ниво. Изградените корекции на реки в участъци извън населени места, не се стопанисват и поддържат най-вече поради локалното си значение за предпазване на земеделски земи, но поради намалената проводимост водят до подприщване на течението.
Поради липса на хидроложки и хидравлически наблюдения и изчисления, комисията не е в състояние да даде точна оценка, относно възможностите на сухите дерета да провеждат високи вълни.
Въпреки това проводимостта на проверените участъци на повечето реки и дерета извън населени места, е оценена като задоволителна.
Непосредствено след наводнението през юни 2014 г. и към момента, са предприети значителни мерки за намаляване на рисковете от наводнения в гр. Добрич - почистване и продълбочаване на коритото на река Добричка и прилежащите сервитути, които към настоящия момент осигуряват необходимата проводимост. Възстановена е облицовката на изровените при наводнението участъци от корекцията на река Добричка в община град Добрич. Необходимо е да бъдат осигурени средства за довършване на ремонта на дъното и откосите на облицовката в гр. Добрич. Възстановена е облицовката на изровените при наводнението през същия месец и година облицовани участъци от корекцията на река Голямата (Екренска) в с. Кранево, община Балчик.
За решаване на проблемите с наводненията на кк „Албена", е изготвен общ инвестиционен проект, включващ три взаимно свързани етап-проекта.
Подадено е заявление за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на горецитирания проект от ПУДООС. Съгласно нормативните изисквания е задвижена съгласувателна процедура и се очаква становище от МОСВ за въздействие върху околната среда на инвестиционното намерение. Когато се получи официалното становище на Министерството на околната среда и водите, ще се предприемат последващите действия.
В участъка от опашката на бившия язовир „Златия 1" до регулацията на село Долина, е изградена земна корекция с дължина 2 км, която е първи етап от одобрения проект за корекция на реката.
За осигуряване на проводимост на река Суха от скатовите води след язовирната стена на язовир Одринци и оразмерителното водно количество от основния изпускател, е необходимо да бъде осигурено финансиране и реализация на проекта за корекция от края на изградения първи етап до тръбния водосток на път ІІІ-2702 в с. Одринци.
Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа в почти всички случаи са почистени и с добра проводимост.
Технико-експлоатационното състояние на пътните съоръжения в повечето случаи е добро, като констатациите за повреди и опасно състояние изискват извършване на ремонт или специално обследване и детайлни експертизи. Областната комисия предлага в доклада си до Областния управител за съоръжения с ясна собственост (мостове и водостоци), със собственици Областно пътно управление и общини да бъде наредено извършване на почистването им.Актуално

съобщение

анкета