УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение по чл. 4 от Наредбата за ОВОС

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Областна администрация Добрич уведомява, че има инвестиционно предложение (ИП), включващо три взаимно свързани етап - проекта:

Проект 1.      „Почистване коритото на река Батова от км. 0+000 до км. 3+940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена" и поддържан резерват „Балтата".

Проект 2.      „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата" и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена".

Проект 3.      „Проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата".

 

1.    Резюме на предложението

Инвестиционното предложение има за цел осъществяването на мероприятия по осигуряване проводимостта на река Батова от км. 0+000 до км. 3+940 и предотвратяване наводнения на к.к. "Албена" и поддържан резерват "Балтата".

В момента състоянието на речното корито е относително стабилизирано - обрасло с дървета и храсти, затлачено на места - особенно при устието (при местността Балтата). В регулационните граници на с. Кранево реката е с двойнотрапецовиден, облицован с бетон профил. Състоянието на облицовката е лошо, в момента се ремонтира и възстановява. При заустването на река Краневска често се случва водите й да навлязат в резервата и от там да го наводняват без да има възможност за оттичане. Предвижда се изграждане на дига със заскалявка на мокрия откос за убиване на кинетичната енергия на течението и насочването му към Черно море. Планът за управление на ПР „Балтата" предвижда „реконструкция на съществуващите хидротехнически съоръжения", които не бяха намерени в района. За това се налага проектиране на нови хидротехнически съоръжения за оводняване на ПР „Балтата".

Разглежданият воден обект се явява конфликтна точка поради липса на поддръжка, непочистване от обраствания и отлагане на наноси по протежение на целия участък предмет на настоящия проект. Проблемът е в безконтролното преливане на водни количества и заблатяване на ниската част от резерват "Балтата" без възможност за оттичането им. При високо ниво на водите се залива и южната част от к.к. "Албена" с всички отрицателни последици от това, включително и върху сградния фонд и комуникациите.

2.    Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектът предвижда цялостно почистване на кюнето на р. Батова в границите на Балтата от натрупаните наноси, да се отвори (възстанови) малко корито от земен профил с възможност за провеждане на водните количества с обезпеченост до Р = 20% без излишни разливи. Следва да се възстановят дясната и лява диги на река Батова - там където ги е имало, без да се изпълнява ново строителство (което е недопустимо).

Въпросът за оводняването се решава с изграждане в най-горния участък от почистването на коритото на съоръжение за регулиране оводняването на резерват "Балтата" - по Проект 2. Той представлява: отклоняване на водното количество с обезпеченост 99% - Q = 3,01 м3/с открит земен канал (довеждащ канал) до съществуващата дига. Под дигата се полага батерия от 2 тръби ТНМ ф1000 - стоманобетонови предварително напрегнати, като едната е със савачен затвор за частично регулиране при констатирани високи стойности на оводняването - примерно след продължителни валежи в района на резервата.

Това ще подобри екологичното равновесие, като подпочвените води ще стабилизират колебанията на хоризонта си. Няма да се наруши (намали) ежедневното вкарване на водни маси за поддържане и развитие на екосистемата в резервата.

За възстановяване проводимостта на профила и стабилизиране на речното корито в участъка на събиране на двете реки - Краневска и Батова се предприемат следните проектни решения:

  •  Ревизират се земнонасипните диги от двете стани на устието, като двете диги и кюнето с бермите се почистват от обрастване с храсти и дървета;
  •  Короната на лявата дига се подравнява и донасипва до проектните коти;
  •  Изпълнява се заскаляване на мокрия откос срещу вливането на река Краневска от км. 0+262,50 до км. 0+398,72, по точките на дигата, с обща дължина - 136,14 м.
  • За оводняване на югозападната част на резерват „Балтата" при лявата дига се изпълняват два броя тръбни водостока от ТМН ф700 - стоманобетонови. Това се изпълнява чрез прокопаване (прекъсване) на дигата, полагане на тръбите и възстановяване на насипа с уплътнение чрез трамбоване на пластове през 20 см.

Ще се ползва съществуващата пътна мрежа в района с т.н. черни пътища. Подходи за строителната техника ще се правят в разлятите и заблатени участъци на реката. Няма да са необходими нови електро- или газо- преносни или разпределителни мрежи. Не е предвидено да се използва взрив и да има взривни работи.

3.    Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, необходимост от издаване на съгласува-телни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Трите етапа за взаимосвързани. Едновременното изпълнение на Проект 1 и Проект 2 е задължително, тъй като изпълнението само на едната мярка, обезсмисля задачата. Изпълнението на Проект 3 е необходимо техническо решение за предотвратяване навлизането на водите на река Краневска в резерват Балтата и от там - наводняването на к.к. „Албена".

4.    Местоположение:

Почистване коритото на река Батова от км. 0+000 до км. 3+940 е линеен обект, който засяга имоти в землищата на селата Оброчище и Кранево, община Балчик. На практика трасето започва от хидротехническите съоръжения (по проект 2) и завършва при устието на реката, вливането в Черно море. Засяга основно измененото корито, чрез направена през 80-те години на миналия век, корекция на река Батова.

5.    Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За инвестиционното предложение не се налага ползването на питейни или промишлени водни количества, получени чрез ВиК мрежата или такива от повърхностни и подземни води. Не се налага изграждане на нови водовземни съоръжения.

6.    Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на експлоатацията - няма да има емисии, които да замърсяват атмосферния въздух.

7.    Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Очакваните отпадъци са:

  • Растителни отпадъци - около 12 330 куб.м.
  • Строителни отпадъци - 86 куб.м.
  • Изкопни земни маси вкл. тиня - 59 170 куб.м.

Отпадъците ще бъдат изнесени на депо, посочено от компетентния орган - община Балчик.

8.    Отпадъчни води:

По време на изпълнение и при експлоатация на инвестиционното предложение, няма да се формират и изпускат в природата или в канализация отпадъчни води.

9.    Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При изпълнение на дейностите няма да се използват или да бъдат налични на площадката опасни химични вещества.

 

Заинтересованите лица могат да подават писмени становища, мнения и възражения относно представеното инвестиционно предложение, в едномесечен срок от датата на съобщаването му, в кметствата на с. Кранево и с. Оброчище, в община Балчик - гр. Балчик, в Областна администрация Добрич и в РИОСВ - Варна - гр. Варна, ул. „Ян Палах" № 4.




Актуално

съобщение

анкета