В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител проведе работно заседание за изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Във връзка с отредените компетенции и ангажименти, визирани в Закона за предучилищно и училищно образование, Областният управител Детелина Николова днес, 14.12.2016 г., свика работно заседание за подготовка и изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич.
В срещата, председателствана от Областния управител Детелина Николова, взеха участие представители на Регионално управление на образованието, на осемте общини в областта, директорите на петте дирекции „Социално подпомагане", както и директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане", началниците на петте отдела „Закрила на детето", ръководителите на Регионална здравна инспекция, на Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование, началникът на отдел „Контрол по правата на детето" - Варна към ДАЗД, ръководителят на екип деинституционализация в добричкия офис на фондация „Лумос" - България, и управителите на фондации „Ръка за помощ" и „Свети Николай Чудотворец".
Областният управител Детелина Николова сподели, че според влезлия в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищно и училищно образование, се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование. В тази връзка ангажимент на Областния управител е организиране разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се изготвя на база на анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на територията на област Добрич, отбеляза Детелина Николова. Тя добави, че всяка община трябва да разработи анализ, който да бъде представен и приет от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Следващата стъпка е изработването на Областна стратегия, която обхваща период от две години, като ежегодно до 30 април Общинските съвети приемат годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие.
По втора точка от дневния ред бе дискутирана Наредбата за приобщаващо образование, приета с ПМС №286 от 04.11.2016 г., с която е въведен стандарт, гарантиращ обща и допълнителна подкрепа за всички деца - такива със специални образователни потребности, както и деца с изявени дарби, деца, които не владеят български език, както и такива, които имат затруднения в обучението.
След като се обсъдиха новите промени, по предложение на Областния управител Детелина Николова, участниците решиха в срок до януари 2017 г. общинските администрации да изготвят анализи, които да бъдат внесени за одобрение от Общинските съвети, след което предоставени на Областния управител за изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Решено бе до 20.02.2017 г. работна група, определена със заповед на Областен управител, включваща представители на Областна администрация и компетентни институции и организации, да разработят проект на Областна стратегия, който да се съгласува с Областен съвет за развитие и Регионално управление на образованието и утвърдена от Областния управител до 01.03.2017 г. Решено бе още до 20.03.2017 г. общинските администрации на база на Областната стратегия, да изготвят и представят за приемане от Общинските съвети Общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците, както и до 30.04.2017 г. Общинските съвети да приемат Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие.Актуално

съобщение

анкета