Протокол за резултатите от проведен изпитен тест за избора на кандидат по обявения конкурс за длъжност младши експерт в дирекция АКРРДС

ПРОТОКОЛ

за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора
на кандидат по обявения конкурс за длъжност младши експерт„Координация и административен контрол" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Днес 23 Февруари 2017 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Координация и административен контрол в дирекция "АКРРДС" в Областна администрация град Добрич, назначена със Заповед № РкД-22-4/03.02.2017 г. на Областен управител на област Добрич, в състав:
Председател: Румен Русев - Главен секретар на Областна администрация-Добрич
Членове:
1. Силвия Енчева - Директор на дирекция „АКРРДС"
2. Ивелина Драгнева - старши счетоводител в дирекция „АПОФУС"
Резервен член: Миглена Пейчева - старши счетоводител в дирекция „АПОФУС" , се събра в зала „Пресцентър" в сградата на администрацията и направи проверка на писмените работи на допуснатите до решаване на тест кандидати.
Допуснатите до решаване на тест са четирима кандидати:
1. Енчо Маринов Иванов
2. Силвия Иванова Апостолова
3. Гергана Димова Стоянова
4. Есин Юзеир Адил

Един от явилите се кандидати изтегли вариант № 2 на теста. Решаването на теста започна в 10:15 часа, при спазване изискванията на чл.26, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в 11:15 часа.

Постигнатите резултати от кандидатите са следните:
1. Енчо Маринов Иванов - 52 т.
2. Гергана Димова Стоянова - 47 т.
3. Есин Юзеир Адил - 43 т.
4. Силвия Иванова Апостолова - 23 т.
Комисията взе следното решение:
На основание т.3 от протокол на конкурсната комисия от 17.02.2017г., до провеждане на интервю се допуска кандидата постигнал резултат минимум 50 т.:
1. Енчо Маринов Иванов - 52 т.

Допуснатият кандидат да се яви на 27.02.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Областна администрация Добрич, за провеждане на интервю.
Актуално

съобщение

анкета