В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областна комисия по заетост одобри Регионална програма за заетост и обучение

prev next
Днес, 29 март 2017 г., се проведе заседание на Областната комисия по заетост, под председателството на Областния управител Детелина Николова. По първа точка от дневния ред, зам.-областният управител Сали Феим, в качеството си на председател на създадената със заповед на Областния управител работна група, запозна членовете на Комисията с постъпилите от общините предложения и изготвения проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич за настоящата година. Съгласно постъпилите проекти на общините и вземайки под внимание предвидения за областта финансов ресурс в размер на 117 385 лв. и прилагайки установената методика за оценяване, проектът на програмата предвижда да бъдат наети общо 35 лица, от които 33-ма души на пълен работен ден и двама - на 4-часов работен ден, каза зам.-областният управител. При оценка на предложенията от общините с най-голяма тежест са критериите средно месечната безработица и средно месечният брой регистрирани безработни за 2016 г. на територията на всяка община, поясни С. Феим. „Хората, които ще бъдат наети ще извършват комунално-битови дейности, поддържане и опазване на обществения ред и общинско имущество. Общата сума, която Област Добрич ще поиска е в размер на 117 300 лв., като остатъкът от предвидените за областта средства е в размер на 85 лв. От своя страна общините трябва да осигурят общо 14 594 лв. - за работно облекло, инструменти и плащания по Кодекса на труда, които не се субсидират от програмата" - каза още зам.-областният управител С. Феим. Разпределението по общини е - Крушари - 12 души, които ще подпомагат археологически разкопки и опазват културни паметници; община Генерал Тошево - 6 общи работници, Тервел - 5 общи работници; Добричка - 3 общи работници; Шабла - 3 общи работници за поддръжка на пътища; Балчик - 2 общи работници; Каварна - 2 общи работници. В тези общини лицата ще бъдат наемани на 8-часов работен ден. Двама ще бъдат наети и в община град Добрич, но на четиричасов работен ден. Втора точка от дневния ред нямаше нови предложения и възражения от участниците в заседанието.
Членовете на Областната комисия единодушно приеха проекта на Регионална програма за заетост и обучение и в срок до 10 април 2017 г., тя ще бъде изпратена за одобрение от министъра на труда и социалната политика.Актуално

съобщение

анкета