В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният съвет за развитие одобри Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици

Днес, 11 април 2017 г., се проведе редовно заседание на Областния съвет за развитие под председателството на зам.-областния управител Сали Феим. Участниците в него - представители на общините, общинските съвети, работодателски организации, представители на синдикатите и Регионално управление на образованието приеха единодушно предложения проект за дневен ред. По първа точка от дневния ред зам.-областният управител предостави думата на главен експерт „Евроинтеграция и регионално развитие" Левент Назим, който представи отчет за дейността на Областния съвет за развитие за 2016 г. В отчета бе посочено, че през миналата година са били проведени две заседания на Областния съвет за развитие, на които са приети отчет за дейността през 2015 г., избрани членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. Назим докладва, че през 2016 г. Областната комисията по заетост е провела пет заседания, на които са разгледани и одобрени план-приемът в средните училища, заявки на работодатели за обучение и заетост по ОП „Развитие на човешките ресурси" и припомни, че миналата година са били одобрени и класирани заявки от 43-ма работодатели. Членовете на съвета единодушно приеха отчета.
По втора точка от дневния ред докладва директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Ирена Баирова. „Обиколихме и проверихме всички социални услуги, които се предлагат на територията на област Добрич. Това, което може да се каже е, че се предлага голямо разнообразие от социални услуги, но като минус е това, че голямата част от тях са съсредоточени в областния център" - коментира Баирова. Тя допълни още, че качеството на предлаганите услуги е добро и бенефициентите са даволни. „Община Генерал Тошево има желание да разкрие Център за обществена подкрепа и дом за стари хора. В община Каварна бе закрит Център за обществена подкрепа. Основният проблем е текучеството и недостига на кадри за социални услуги" - посочи още директорът на РД „Социално подпомагане". Баирова заяви още, че има инвеститорски интерес за изграждане на домове за стари хора в областта. След като участниците в заседанието единодушно одобриха доклада, се премина към обсъждане и гласуване на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Проектът бе одобрен от Областния съвет за развитие, като главният експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование" Кемал Асан, припомни, че проектът е разработен от експертна работна група, съставена по заповед на Областния управител, на база на предоставените анализи от осемте общини в областта. След приемането на проекта на Стратегията, предстои тя да бъде съгласувана с Регионално управление по образование и одобрена от Областния управител, след което ще бъде предоставена на общините за изработка на нормативни документи, изискващи се от закона, припомни К. Асан. Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици е с двегодишен период на действие, припомни зам.-областният управител Сали Феим.
Актуално

съобщение

анкета