Областният управител определи ресорите на заместник областните управители

Днес, 22 май 2017 г., със заповеди № РкД-21-1 и № РкД-21-2, на основание чл.32, ал.,2, във връзка с чл.29, ал.2, чл.30, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 4, ал. 2 и ал.5 от Устройствения правилник на областните администрации, Областният управител Детелина Николова определи ресорите на встъпилите в длъжност заместник областни управители.
Ивелина Илиева отговаря за секторите „Здравеопазване", „Социални дейности", „Образование и читалищни дейности", „Спорт и младежки дейности", „Етнически и интеграционни въпроси" и „Енергетика и енергийна ефективност".
Красимир Николов отговаря за секторите „Регионално развитие и трансгранично сътрудничество", „Транспорт и устройство на територията", „Околна среда и води", „Земеделие". Той подпомага и координира дейностите, свързани с разработването и изпълнението на областните планове, стратегии и програми за регионално развитие, както и дейностите по защита на населението, културните и материални ценности и околната среда при бедствия.Актуално

съобщение

анкета